Образованието оди напред, ние го следиме.

 

Пријава за обука на волонтери Еразмус+ Европски волонтерски сервис

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно во своите организации имаат волонтери преку Акција 2 Европски волонтерски сервис ЕВС и Еразмус + КА1 Европски волонтерски сервис - ЕВС да достават информации за волонтерите со онлајн формулар достапен на линкот http://goo.gl/forms/uUAXk8k2u3 најдоцна до 8 февруари (недела) 2015 година. За секој волонтер се пополнува посебen апликациски формулар.

Повеќе...

Апликациски формулари за програмата Еразмус+ КА2 - Стратешки партнерства

Европската Комисија ги објави апликациските формулари за Клучна акција 1 и Клучна акција 3 што ќе се користат за аплицирањето во 2015 година.

Повеќе...

Работилници за Еразмус+, Повик 2015 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува дека во текот на месец февруари 2015 година ќе одржи информативни работилници за сите клучни акции од програмата Еразмус+. Работилниците ќе стават акцент на правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација. Работилниците ќе се одржат во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, и во зависност од покажаниот интерес, ќе се одржуваат во помали групи.

Повеќе...

ЕВРИДИКА: Објавен е извештајот за евалуацијата на училиштата во Европа

Европската Комисија го објави извештајот за евалуацијата на училиштата во Европа под наслов Обезбедување квалитет во образованието: Политики и пристапи за оценување на училиштата. Овој извештај ги анализира структурите и организацијата на евалуацијата на училиштата во основното и средното образование. Ги покрива сите земји членки на ЕУ, како и Исланд, Норвешка, Македонија и Турција.

Повеќе...

09-12-2014 11:51

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – EAC/A04/14: ЕРАЗМУС+ 2015

02-635/1 од 05.12.2014год.

Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот на 11 декември 2013 воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и на Годишната работна програма Еразмус+ 2015, вклучително и Поглавје 4 – Меѓународна димензија на високото образование. Програмата Еразмус +  го опфаќа периодот од 2014 до 2020. Специфичните цели на Еразмус + се наведени во членовите 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

Апликациски формулари за програмата Еразмус+ (КА1, КА3) за 2015 година

Европската Комисија ги објави апликациските формулари за Клучна акција 1 и Клучна акција 3 што ќе се користат за аплицирањето во 2015 година.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија

Врз основа на Решение  бр. 02-595/2 од 24.11.2014   г. донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува ЈАВЕН  ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија.

Еуродеск е бесплатен сервис за пласирање и дисеминација на информации, кои се достапни преку платформи за информирање и има за цел на младите луѓе и оние кои работат со нив да им обезбеди информации за можностите и мобилноста од Европските програми...

Повеќе...

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛУЧНА АКЦИЈА 1, 2 и 3

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за грантирање во рамките на Клучната акција 1, 2 и 3 (рок за аплицирање 30 април 2014г.):

Повеќе...

Презентација зголемување на информираноста на македонските студенти за Програмите на Унијата и Стипендиите „ Габриела Коневска - Трајковска“

На 27 октомври 2014г., во 13.00 часот, во просториите на Економски Факултет при УКИМ  ќе се одржи презентација за зголемување на информираноста на македонските студенти за Програмите на унијата и стипендиите „Габриела Коневска - Трајковска“.

Повеќе...

Повик за апликации: еТвининг мултилатерален семинар во Лион (Франција), 7-9 ноември 2014

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира пет места на еТвининг – мултилатералниот семинар во Лион (Франција) што ќе се одржи од 7 до 9 ноември 2014 година. Организатор на настанот е еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Франција (SCÉRÉN - http://www.cndp.fr/accueil/ - http://www.etwinning.fr/index.php?id=115).

Потенцијалните апликанти може да аплицираат за овие места најдоцна до 18 септември 2014. Покрај пополнетата апликациска форма, потенцијалните учесници треба да достават и кратка биографија во Еуропас формат и тековна состојба од централен регистар за училиштето.

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.