Образованието оди напред, ние го следиме.

 

ЕРАЗМУС+ резултати од проекти


 tl_files/docs/eplus/2016/MT-img.png

Известување за MobilityTool+

Европската Комисија ја објави новата верзија на упатството за користење на алатката MOBILITY TOOL+. Документот е достапен во менито ДОКУМЕНТИ / ЕРАЗМУС+ УПАТСТВА И ПРИРАЧНИЦИ или директно на следниот линк.


Пријавување за учество на работилници за ЕРАЗМУС+ KA2 под-акциите

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира серија на работилници за акциите КА201, КА202, KA203,  КА204, КА219 кои ќе се одржат пред крајните рокови за доставување на апликации, респективно за секоја КА2 под-акција. На работилниците презентерите на НА ќе го објаснат процесот на аплицирање и ќе одговорат на поставените прашања од учесниците на работилниците.

Повеќе...

ТАС Настан: Инклузија на политики за мигранти во младинските платформи

14-19 март 2017 | Молина, Малага, Шпанија

Со вклучување на младите мигранти, претставниците од дијаспората и лица кои се вклучени во младинските организации, овој семинар има за цел споделување дискутирање и елаборирање на специфичните политики за интегрирање на млади мигранти и бегалци во младинските платформи.

Цели:

  • Да се анализираат сличностите и разликите во состојбата на младите мигранти и бегалци во политиката на секоја земја во контекст со правата на младите;
  • Креирање на заедничка стратегија за влијанието на политики за мигранти преку пристапот заснован на правата , при промовирање на  концептот „Права на младите”:
  • Разменување на добри практитки за нови политики во контекст на мигрантите, бегалци, кои се однесуваат на нивното влијание врз популација (млади) од платформите во секоја земја;

Повеќе...

ТАС Настан: "ONE 2 ONE" Тренинг курс за поддржување на учењето лице во лице

28 мај до 3 јуни 2017, Будимпешта, Унгарија

Во неколку делови од Еразмус+ програмата, се бара од младински работници и тренери не само да работат во групи со млади лица туку и да придружуваат индивдуалци преку различни процеси на учење и личен развој.

Иако еден на еден тренингот може да изгледа како очигледна и природна форма на комуникација, многу младински работници сметаат дека им е потребен ваков вид на тренинг се со цел правилно да ги поддржат младите лица преку индивидуален развој и процесот на учење.

Цели на тренингот:

  • Споделување и размена на различни  видови на контексти, ставови и ефекти на учењето во различни средини;
  • Анализа на темите за  "учење";
  • Што подразбира “поддржување на учењето” во контекст еден на еден;

Повеќе...

ТАС Настан: Еразмус+ за бегалци и мигранти во Измир

Тренинг Курс

21-26 мај 2017 / Измир, Турција

Миграцијата е една од главните социјални, економски и политички  прашања на свремените општества и недостатокот на прашањата кои претставуваат потхранување на предизвиците во однос на мигранти и општества домаќини.

Целта на овој тренинг курс е информирање, охрабрување и зајакнување на младинските организации и младинските работници користејќи ја Еразмус+ програмата како алатка со што ќе се дизајнираат активностите и механизмите за поддршка на бегалците и мигрантите.

Повеќе...

ТАС Настан: Тренинг за Влијанието на Младинската работа

Тренинг курс

8-12 Мај 2017 | Тампере, Финска

Главната цел на овој тренинг е да се покаже зошто е важно мерењето на импактот од резултатите на работата на младите и Еразмус+ проектите.

Импактот од тренингот за Младинска работа се фокусира на тоа што всушност влијанието значи. Исто така се дискутира за причинити зашто влијанието треба да биде видливо и на кого треба тоа да се однесува во однос на нашите резултати од еваулацијата. На овој тренинг ќе имате можност да дискутирате за идеите од влијанието, ефективноста, еднаквоста и квалитетот во релација на природата на младинската работа.

Повеќе...

ТАС Настан: EVS P.M.- ЕВС Проектен менаџмент

Тренинг курс

15-19 март 2017 | Молина (Малага), Шпанија

Овој тренинг е активност за не-формално учење кој има цел за поддршка на развој на квалитетот на ЕВС проекти во програмата Еразмус+. Исто така целта е олеснување на теоретското и практичното знаење за квалитетниот пристап на проектите и активностите во ЕВС.

Подетални цели:

  1. Подобрување на знаењето на Програмата Еразмус+ и детали од КА1 Мобилност на млади- Европски Волонтерски Сервис;
  2. На практичен начин да се разберат развојот на ЕВС проектите, документите поврзани со менаџмент и дистрибуција на обврските на засегнати страни кои се вклучени...

Повеќе...

DIG-IT up! Обука за вклучување на дигиталните алатки во младинската работа, основи на дигитална младинска работа

Тренинг курс

20-25 март 2017, Цивитавекиа Италија

 

Целта на одржување на овој тренинг курс е стекнување нови знаења и вештини како и изнаоѓање на креативни начини за комбинирање на аналогни и екстерни активности во младинската работа преку дигитални алатки и апликации кои се користат од младите.

Со овој тренинг курс ќе понуди решенија кои што ги содржат потребите на двете страни и ја поддржуваат комуникацијата помеѓу нив со изнаоѓање на начини за кои што можат младинските работници да бидат дигитални млади и да вклучат дигитални уреди во нивната работа.

Повеќе...

24-01-2017 12:24

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – EAC/A03/2016: ЕРАЗМУС+ 2017

02-954/2 од 23.11.2016год.

Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и на 2016 и 2017 Еразмус+ Годишната работна програма. Програмата Еразмус +  го опфаќа периодот од 2014 до 2020. Специфичните цели на Еразмус + се наведени во членовите 4, 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

Повик за доставување на апликации за учество на ТСА настан во Висеу, Португалија

Тема на обуката: Партнерства во Еразмус+: воспоставување, управување и зајакнување на меѓу-секторски партнерства во областа на младите

Тренинг курс:  23-28 фебруари, Висеу, Португалија

Овој тренинг има за цел  поттикнување на иновативни практики и соработка помеѓу организациите кои се активни во полето на млади и граѓанските организации кои се активни во различни социо-економски сектори.

Повеќе...

Пријавување за учество на работилници за ЕРАЗМУС+

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира серија на работилници за акциите КА101, КА102, КА104, КА105, КА205 и КА347 што ќе се одржат пред крајните рокови за доставување на апликации, респективно за секоја акција. На работилниците презентерите на НА ќе го објаснат процесот на аплицирање и ќе одговорат на поставените прашања од учесниците на работилниците.

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.