Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

ТАС Настан: Повик за контакт семинарво Зандворт, Холандија (Zandvoort, The Netherlands)

Тема на контакт семинарот: Меѓу секторска ТАЦ обука – „Влијанието од мобилноста на вработени/кадар“ (Cross-sectorial TCA Professionalisation - ‘The Impact of Staff Mobility’)

Цел:

  1. Размена на идеи и примери на добри практики од проекти за мобилност за професионален развој на наставниците, вработените и / или волонтерите во образовните сектори и институции.
  2. Интегрирање на професионалниот развој на наставниците, вработените и / или волонерите  во Еразмус + во Европскиот развоен план  на институцијата и поврзување со политиките за човечки ресурси на институцијата и со националните политики за професионален развој на наставниците.
  3. Дефинирање (пред) и мерење (после) влијанието на Еразмус+ професионалниот развој на наставниците и другите вработени.
  4. Подобрување на квалитетот на тековните и идните проекти за мобилност за наставниците и другите вработени во областите на планирање, селекција, подготовка, испорака, евалуација, промоција / дисеминација и следење на мерките.

Повеќе...

Јавен Повик за ангажирање експерти за учество во изработка на извештаи во рамките на мрежата ЕВРИДИКА за 2018 година

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на ЕВРИДИКА, како и решението бр. 19-360/2 од 14 март 2018 година, донесено од Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ), како национален координатор за ЕВРИДИКА во Република Македонија, објавува Јавен Повик за ангажирање експерти за учество во изработка на извештаи во рамките на  мрежата ЕВРИДИКА за 2018 година (со можност за продолжување).

Мрежата Евридика ја поддржува и помага соработката на европско ниво во полето на доживотното учење, обезбедувајки информации за образовните системи и политики во 28 држави и преку изработка на студии за заедничките прашања во европските образовни системи. Студиите и извештаите на Евридика се тематски и компаративни низ повеќе аспекти карактеристични за образовните системи, како што се финансирање на образовните системи, учењето странски јазици, претприемничкото учење, граѓанското образование, европската перспективна на образовните системи, ИКТ во наставата, застапеноста на математиката, науката и технологијата во наставните планови, итн.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Даблин, Ирска

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/2018/dublin-1.jpgТема: ГРАДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТНИ ПАРТНЕРСТВА ОД ОБЛАСТА НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

(VET CONNECTED | GET CONNECTED BUILDING QUALITY PARTNERSHIPS FOR VET MOBILITY)

Целта на тренингот:

- Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на меѓу-секторски стратешки партнерства;

- Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на меѓу-секторски стратешки партнерства партнерства;

- Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

- Да се даде можност на нови потенцијални апликанти во Клучна акција 1 во областа на стручно образование и обука.

Контакт семинарот ќе се реализира во Даблин, Ирска од 23 до 25 април 2018.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање експерти за реализација на планираните активности од Европски трансфер систем за стручно образование и обука (ЕКВЕТ) за 2018 година

tl_files/docs/eplus/epdocs/ECVET/ecvet-logo.pngВрз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на ЕКВЕТ, како и решението бр.25-362/2 од 14.03.2018 донесено од Директорката, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ), како национален координатор за ЕКВЕТ во Република Македонија, објавува Јавен повик За ангажирање експерти за реализација на планираните активности од Европски трансфер систем за стручно образование и обука (ЕКВЕТ) за 2018 година (со можност за продолжување).

ЕКВЕТ[1] е европски инструмент за промоција на заедничка доверба, мобилност и препознавање во стручното образование и обука. Овој систем го олеснува трансферот, признавањето и акумулацијата на проценетите резултати од учењето, го подобрува општото разбирање на резултатите од учењето на граѓаните, овозможува мобилност и преносливост во земјите во областа на доживотното учење, ја подобрува преносливоста на квалификациите на национално ниво меѓу различни сектори на економијата и на пазарот на трудот и придонесува за развој и проширување на европската соработка во образованието и обуката.

Условите за аплицирање, ангажирањето и активностите на ЕКВЕТ Експертите ќе се реализраат согласно важечките стандарди и координативните мрежни активности на ЕК.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Копенхаген, Данска

Тема(Theme):  Улогата на кариерното советување и водство во транзицијата од основно во средно стручно образование и обука (The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET)

Целта на тренингот:

- Тематски семинарот е фокусиран на улогата на кариерното советување и водство во преминот од основно во средно стручно образование и обука и како информативните кампањи може да ги зацврстат знаењата за и атрактивноста на средното стручно образование и обука;

- Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на крос-секторски стратешки партнерства;

- Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на таквите партнерства;

- Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Варшава, Полска

Тема на контакт семинарот:Партнерски проекти помеѓу училишта – Како да се испланира одличен проект за посебните училишта (S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools)

Цел:

Овој ТАС настан е организиран во рамките на хоризонталните приоритети за социјална инклузија. Училиштата што поднесуваат апликации за Еразмус+ често прикажуваат ниска свест за подготовката на предлог апликации во смисла на добра анализа на потребите, јасно дефинирање на целите, активностите, резултатите и соодветноста кон приоритетите на Еразмус+.

Одтука, целта на настанот е да ги поддржи наставниците и директорите во професионализацијата на нивното знаење и вештини за планирање и реализација на образовни меѓународни проекти за сорабоптка во областа на:

Повеќе...

ТАС Настан: МОЌТА НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ЗАПАДЕН БАЛКАН II

Тренинг курс, 29 мај - 3 јуни 2018 | Шабац, Србија

 

Подобрување на влијанието на неформалното образование (НФО), принципи и методи за зајакнување на младите луѓе како вистински актери на општеството (од локално на Европа) и градење на мостови помеѓу различни образовни методи, пристапи или рефлексии.

ЗОШТО ТОКМУ ОВОЈ ТРЕНИНГ КУРС?

- Да се стимулираат учесниците да се чувствуваат и да размислуваат за моќта на неформалното образование (НФО) преку експериментирање со различни видови на неформални образовни методи.

- Да ја анализираат улогата и приемот на НФО во нашите различни земји во рамките на заедничка Европа.

Повеќе...

ТАС Настан: МЕНТОР плус- Подобрување на менторството во ЕСК/волонтерски активности

Тренинг курс, 28 мај - 2 јуни 2018 | Mулина (Малага), Шпанија

 

Оваа обука ги поканува активните ментори кои ја чувствуваат потребата од развивање на нивните компетенции и подобрување на квалитетот на менторството. Тие ќе размислуваат за улогите, одговорностите и предизвиците на учесниците вклучени во менторството и споделување на искуства.

Ова треба да се поттикне преку:

- зголемување на знаењата за менторство, основни познавања во  волонтерски активности воопшто и за рамката Програма Еразмус +: Млади во акција

Повеќе...

Публикација на Евридика: Кариера како наставник во Европа - Пристап, напредување и поддршка

tl_files/docs/eplus/eurydice/2018pub/Teaching Careers in Europe - Cover Vignette.jpgВо време кога важност на наставниците станува очигледно зголемена, кои се главните предизвици за професијата наставник поврзани со побарувачка и обезбедувањето на соодветен број на наставници?

Како образовните системи им пристапуваат на овие прашања? Кои се условите за да некој стане наставник? Која е поддршката што ја добиваат наставниците? Кои се можностите за кариера во оваа професија?

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Лувен, Белгија

Тема (Theme): ВЕТ мобилност за инженеринг/технологија/конструкција (VET MOBILITY on engineering/technology/construction)

Целта на тренингот:

- Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на крос-секторски стратешки партнерства;

- Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на таквите партнерства;

 - Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

- Семинарот ќе им овозможи на провајдерите за стручно образование и обука да достават апликации во KA102 / KA116 од областа на градежништво, автомеханика, обработка на дрво, обработка на метал, заварување, мекатроника.

Контакт семинарот ќе се реализира во Лувен, Р. Белгија од 07 до 09 мај 2018.

Повеќе...