Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2018 година

Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции 2018 година

Наведените суми се во валута Евро

  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

 

Училишно образование

Високо образование

Стручно образование и обука

Образование на возрасни

Вкупно

KA1

202,004.00

2,192,715.00

1.024,444.00**

29,991.00

3,449,154.00

KA2

     

  

 

KA2СП - ПИ*

618,777.00

446,000.00

443,742.00

315,000.00

1,823,519.00

КА2СП-ПРДП*

154,694.00

/

/

135,000.00

289,694.00

ТАС

 8,000.00

4,000.00

8,000.00

 

20,000.00

Вкупно

983,475.00

2,642,715.00

1,476,186.00

479,991.00

5,582,367.00

 

*KA2СП - ПИ: КА2 Стратешки партнерства - поддршка на иновации

*KA2 СП-ПРДП: КА2 Стратешки партнерства - поддршка за размена на добри практики

** КА102: 7,5% од вкупната сума прикажана за оваа акција, наменети се за мобилност на наставен кадар.

 

КА107

Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

KA107

Инструмент

 

 

 PI

 5,201.00

 

DCI

 12,087.00

 

ENI

 20,506.00

 

IPA

9,121.00

 

EDF

 2,718.00

Вкупно

 

49,633.00

 

 

МЛАДИ

KA105

KA205

KA347

Вкупно

420,928.00

178,895.00

17,335.00

617,158.00

 

 

 

КА1

Младинска размена

КА1 ЕВС

КА1 Мобилност на младински работници

KA2СП - ПИ*

KA2 СП-ПРДП*

KA3

Рок 1

71,452.00

44,731.00

27,992.00

71,952.00

 

6,067.00

Рок 2

71,452.00

44,731.00

27,992.00

 

15,991.00

6,067.00

Рок 3

61,246.00

38,340.00

23,992.00

71,952.00

 

5,201.00

ТАС

 

9,000.00

 

19,000.00

 

 

Вкупно

204,150.00

136,802.00

79,976.00

178,895.00

17,335.00

 

- Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

*KA2СП - ПИ: КА2 Стратешки партнерства - поддршка на иновации

*KA2 СП-ПРДП: КА2 Стратешки партнерства - поддршка за размена на добри практики

 

 

Изјава за приватност: Specific Privacy Statement.

Официјални апликациски формулари за Еразмус+ 2018:

Апликациски Веб е-формулари

Аплицирањето за следните акции

 • KA108 -Акредитација на конзорциуми на високообразовни институции
 • KA110 -Акредитации на младински организации
 • KA103 -Мобилност на студенти и наставен кадар на универзитети
 • KA107 -Мобилност на студенти и наставен кадар на универзитети помеѓу програмски и партнерски земји на програмата Еразмус+
 • KA105 - Мобилност на младите
 • KA205 - Стратешки партнерства во областа на младите
 • KA347 - Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите

ќе се реализира со користење на апликациските веб е-формулари кои што се достапни на следниот линк.

Апликациски ПДФ е-формулари

Апликациските ПДФ формулари за следните акции се достапни на соодвените линкови (Ве молиме употребете десен клик и опцијата SAVE LINK AS за да го зачувате документот на вашиот компјутер):

Апликациски формулари во постапка на усвојување

Апликациските формулари за следните акции

Клучна акција 2 (КА2) – Соработка за иновација и размена на добри практики (овие апликациски не се објавени до страна на ЕК заклучно со 20 декември 2017г.)

 • KA219 - Соработка за иновации и размена на добри практики - Стратешки партнерства само за училишта
 • KA201 - Стратешки партнерства во училишно образование
 • KA202 - Стратешки партнерства во стручно образование и обука
 • KA203 - Стратешки партнерства во високо образование
 • KA204 - Стратешки партнерства во образование на возрасни

се во постапка на усвојување. Потенцијалните апликанти ќе бидат дополнително известени за финалните верзии на овие формулари, откако истите ќе бидат официјално усвоени од Извршната агенција.


Доколку е потребно, партнерската организација ќе мора да потпише мандат со кој што го овластува координаторот да делува во негово име за време на имплементацијата на проектот. Образецот за доделувањето на мандатот(44 kB)со упатство за неговото користење е достапен на Веб страницата на Извршната агенција.

Дополнителна документација објавена од страна на Европската комисија (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-0):

Техничко упатство nbsp] - помош за апликантите при пополнување на електронските формулари за акциите управувани од Националните агенции.

Образец на временскиот распоред на активности (63KB)  - овој образец мора да биде пополнет и приложен кон апликацискиот формулар за Стратешки Партнерства.

Упатство за експерти (710KB)  - за квалитативно оценување на апликациите за грантови за акциите управувани од Националните агенции.

Во однос на учеството на Швајцарија во програмата Erasmus+, ве упатуваме на објавата на Европската комисија - кликнете тука да ја прочитате објавата


Образец за временски распоред на активности што мора да биде приложен кон апликациската форма за Клучна акција 1: Мобилност на млади и младински работници;

Образец за временски распоред на активности  што мора да биде приложен кон апликациската форма за Клучна акција3: Структурен дијалог – состаноци помеѓу младите и носителите на одлуки во полето на младите.

Формат за листа на присутни за учесници наменета за корисниците на грантови како дел од реализираните активности од проектите (KA1,KA2,KA3) финансирани од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност