Резултати од анкета на Еврогајденс центарот при Националната агенција

Еурогајденс центарот при Националната агенција во текот на јуни 2016 година спроведе анкета чија целна група беа сите чинители во областа на кариерното водство и советување во земјата. Целта беше да се испитаат потребите на различни групи чинители и дали вработените во образовниот систем се запознаени со кариерното образование на учениците.

Повеќе...

Работна средба за ЕВРОПАС и ЕВРОГАЈДЕНС

На 21.01.2016 година се одржа работна средба за Европас и Еврогајденс во ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 22-ца наставници од ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со  мрежите Европас и Еврогајденс, како и какви можности нудат, нивните елементи и новости. На оваа работна средба им беа објаснети  активностите кои ќе бидат организирани од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, ...

Повеќе...

Извештај на ЦЕДЕФОП: Вештини, квалификации и работни места во ЕУ

ЦЕДЕФОП ја издаде новата студија насловена Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match?

Студијата е фокусирана на влијанието за економската криза врз несофпаѓањето на вештините, дали постои причина невработените лица брзо да се вработат, Зашто несофпаѓањето на вештини е распространето помеѓу работната сила во ЕУ?

За да одговори на овие прашања, во пролетта 2014 година Цедефоп направи анкета за Европските вештини и работи. Претпазливоста на наодите која ја пролонгираше економската криза е опасност за подолг временски период за потенцијалните ЕУ човечки ресурси.

Повеќе...

Работна средба за Еврогајденс

На 11.12.2015 година (петок) се одржа работна средба за Еурогајденс во просториите на ОУ “Александар Македонски”-Скопје. На истата присуствуваа педагогот и психологот на училиштето, како и еден одделенски наставник. Целта на одржување на оваа средба беше запознавање со елементите на Еурогајденси како овие лица треба да го спроведат кариерното образовние во своето училиште. Исто така на средбата беше поделен и прашалник кој овие лица треба да го поделат помеѓу учениците и да ги информираат за кариерното образование.

Повеќе...

Mрежата Euroguidance

 

Мрежата на центри за поврзување заедно со кариерните наведувачки системи во Европа Euroguidance промовира мобилност, помагајќи им на советниците за водство и поединци подобро да ги разберат можностите на располагање на европските граѓани низ цела Европа.

Прочитајте повеќе за Euroguidance (линк) http://euroguidance.eu/

 

Што е Euroguidance?

Euroguidance ја поддржува интернационализацијата на насочување и советување.

Euroguidance е европска мрежа на национални ресурси и информативни центри за водство. Euroguidance центрите работат во околу 34 земји. Сите Euroguidance центри споделуваат две заеднички цели:

  • за промовирање на европската димензија во водство
  • обезбедување на квалитетни информации за доживотни насоки и мобилност за целите на учење

Главна целна група на Euroguidance и упатство за практичарите и креаторите на политиката се секторите од образованието и вработувањето во сите европски земји.

 

Aктивности на Euroguidance

 

Акцентот на активности и конкретните задачи на Euroguidance центри се разликуваат во различни земји. Заеднички активности се:

  • Промовирање на европската димензија во областа на насоки
  • Euroguidance поддржува национално и меѓународно вмрежување на насоки лекари преку организирање на семинари, обуки и студиски посети на различни теми,
  • Euroguidance промовира соработка помеѓу различните чинители во водство и образование
  • Euroguidance го поддржува развојот на европската димензија во националните насоки  и системи во соработка со Европската доживотно Упатство политичка мрежа (ELGPN)
  • Обезбедување на квалитетни информации за доживотно насоки и мобилност за целите на учење
  • Euroguidance собира, дистрибуира и разменува информации за меѓународни можности за мобилност образование, обука и насоки системи во земјите членки на ЕУ и ЕЕА и земјите-кандидати
  • Европски иницијативи и програми од областа на образование, обука и мобилност, резултатите од проектот, иновативни методи на работа и добри практики во областа на доживотното насоки.

 

Персоналот на Euroguidance центри одговара на прашања поднесени преку PLOTEUS - Европски портал за можностите за учење.

 Euroguidance центрите се делумно финансирни од Програмата за доживотно учење на Европската комисија, а делумно од страна на националните извори на финансирање.

Историја на Euroguidance Мрежа:

Во 1992 година, Европската комисија ја презеде иницијативата за формирање на Европска мрежа на националните ресурси и информативни центри за насоки, NRCVGs', сега се нарекува Euroguidance.

Причина за ова е дека играле и се уште играат значајна улога во политиката на ЕУ за образование, обука и вработување. Обезбедувањето на доживотни насоки е признат како предуслов да се направи доживотно учење кое ќе стане реалност за европските граѓани.