Како ќе бидат распределени средствата?

Целокупниот буџет за Еразмус+ програмата ќе биде 14.7 милијарди евра од 2014-2020 година. Иако програмата е интегрирана и нема да има посебни потпрограми за различни области од доживотното учење и развојот на младите, ќе има определени мерки кои ќе придонесат за обезбедување на фер распределба во сите целни групи.

Анализа на целокупниот буџет:
• Образование и обука (77.5%)
• Млади (10%)
• ЖанМоне (1.9%)
• Спорт (1.8%)
• Друго (8.8%)

Минимална распредеба на средства по поле во состав на образованието и обуката:
• Високо образование (43%)
• Стручно образование и обука (22%)
• Училишта (15%)
• Образование на возрасни (5%)
• Останати средства за распределба во образование и обука (15%)

Назад