Какви консултации беа спроведени?

Спектар на евалуации и консултации беа спроведени за тековното европско образование, обуки и програми за младите, овие евалуации и консултации се спроведоа во Европа во текот на изминатите две години. Покрај тоа беа составени голем број на работни групи од клучните чинители и претставници на Националните агенции.

Целта на овие групи беше да испита како програмата може да биде подобрена за да има што поголем бенефит за организациите и индивидуалците.

Назад