Кои видови на проекти ќе бидат финансирани во рамките на новата програма?

Асортиман од различни видови проекти ќе бидат финансирани преку новата програма. Еразмус плус ќе финансира 3 клучни акции од областа на образование, обука и млади:
• Клучна акција 1 (КА1) – Учење преку индивидуални мобилности
• Клучна акција 2 (КА2) – Соработка за иновација и размена на добри пракси
• Клучна акција 3 (КА3) – Поддршка за реформни политики
Секоја клучна акција ќе биде отворена за организации кои се активни во полето на образование, обука и млади и обезбедуваат можности за персонал, ученици и корисници да бидат вклучени. Секоја акција ги поддржува и формалните и неформалните искуства и активности.
Исто така ќе има и посебни акции за ЖанМоне и спорт.

Назад