Која програма постои под сегашната програма Доживотно учење (LLP)?

Сегашната програма за Доживотно учење ги вклучува Комениус, Еразмус, Грундвиг, Леонардо и Трансверзалните програми. Со овие програми се обезбедува финансирање за образование и обука во сите фази на доживотно учење.

Назад