Новости

Комениус и еТвининг презентација во ОУ “Св. Кирил и Методиј” Скопје

На 17.03.2010 во просториите на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Скопје, беше одржана презентација за Програмата Доживотно учење со посебен акцент на секторската програма Комениус и акцијата еТвининг. На презентацијата беа присутни 13 наставници и административен кадар, кои покажаа интерес за можностите кои ги нудат отворените Комениус акции за Македонија оваа година, и  акција  еТвининг, како корисна алатка за училишно вмрежување.

Фотографии од настанот може да видете на следниов линк.

Комениус и еТвининг презентација во ОУ “Св. Климент Охридски” Драчево

На 16.03.2010 во просториите на ОУ “Св. Климент Охридски” Драчево, беше одржана презентација за програмата Доживотно учење со посебен акцент на секторската програма Комениус и акцијата еТвининг. На презентацијата беа присутни 28 наставници, кои покажаа интерес за можностите кои ги нудат како  отворените Комениус акции за Македонија оваа година, така и самата акција еТвининг.

Фотографии од настанот може да видете на следниов линк.

Презентација за програмата Комениус и акцијата е-Твининг

На 22.01.2010 во просториите на општина Аеродром беше одржана презентација за програмата Комениус и акцијата е-Твининг. На презентацијата беа присутни 12 преставници од 10 основни училишта и 2 градинки, како и неколку преставници на општината. Презентацијата ја одржаа г. Никола Јаулески и г.Дејан Златковски. 

tl_files/galerija/Prezentacija-za-programata-Komenius-i-akcijata-e-Tvining/Aerodrom_01.jpg tl_files/galerija/Prezentacija-za-programata-Komenius-i-akcijata-e-Tvining/Aerodrom_02.jpg
tl_files/galerija/Prezentacija-za-programata-Komenius-i-akcijata-e-Tvining/Aerodrom_03.jpg tl_files/galerija/Prezentacija-za-programata-Komenius-i-akcijata-e-Tvining/Aerodrom_04.jpg

 

Комениус работилници

Со цел информирање за акциите во рамките на секторската програма Комениус: Подготвителни посети, Обука на работно место, Комениус мултилатерално училишно партнерство и Комениус билатерално училишно партнерство и зголемување на квалитетот на потенцијалните апликации, во периодот од 11.01.2010 до 15.01.2010, се одржа Комениус работилница, организирана од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Во рамките на работилницата беше презентирана и акцијата е-Твининг како можна алатка за пронаоѓање партнери за Комениус партнерства. На работилницата присуствуваа 22 претставници од 8 средни училишта, 10 основни училишта и 2 градинки од Македонија. Работилниците се одржаа во просториите на Националната агенција, а содржините беа презентирани од страна на г. Никола Јаулески, г. Дејан Златковски и г-ца Мерсиха Исмајлоска.

Оддржан информативен ден во Кичево

На 2 Декември 2009 година во општина Кичево се оддржа информативен ден за програмата за Доживотно учење посветен на подпрограмите Комениус и Грундвиг.

Повеќе...

Оддржан информативен ден во Тетово

На 26 Ноември 2009 година во општина Тетово се оддржа информативен ден за програмата за Доживотно учење посветен на подпрограматите Еразмус и Комениус.

 

Повеќе...

Оддржан информативен ден за програмата за Доживотно учење во Битола

    На 17 Ноември 2009 година во општина Битола се оддржа информативен ден за програмата за Доживотно учење посветен на подпрограмите Леонардо да Винчи и Комениус.

    На овој настан кој предизвика огромен интерес кај пошироката јавност во општина Битола, беа презентирани можностите и целите  на програмата за Доживотно учење.

    Програмата беше презентирана од страна на Раководителот на сектор општо образование и координатор за програмата за Доживотно учење во Националната агенција, г-дин Јован Попоски.

Фотографии од настанот можете да видите на следниот линк

Оддржан информативен ден во Струга

На 19 Ноември 2009 година во општина Струга се оддржа информативен ден за програмата за Доживотно учење посветен на подпрограмите Комениус, Леонардо да Винчи и акцијата еТвининг.

Повеќе...

Комениус семинар, 07-10 октомври Скопје

Од 07 до 10 октомври во хотел Балзак во Скопје беше одржан семинар за потпрограмата Комениус во организација на австриската агенција КултурКонтакт. Коорганизатори на настанот беа австриската национална агенција и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Македонија.

Повеќе...

Кој може да учествува

Програмата Доживотно Учење е отворена за сите кои се инволвирани во образование или обуки:

  • Ученици, студенти, лица кои се обучуваат и возрасни ученици
  • Наставници, обучувачи и разен персонал вклучен во било кој аспект на Доживотното Учење
  •  Луѓе во пазарот на труд
  • Институции или организации кои нудат можности и програми за учење во областите образование или обуки
  • Лица и тела одговорни за системи и политики поврзани со било кој конкретен аспект на Доживотното Учење на локално, регионално и национално ниво
  • Претпријатија, социјални партнери и нивните организации на сите нивоа, вклучувајќи трговски асоцијации и стопански комори
  • Тела кои нудат помош, советување и информациски сервиси поврзани со било кој аспект на Доживотното Учење
  • Асоцијации кои работат во полето на Доживотно Учење, вклучувајќи студенти, лица кои се обучуваат, ученици, родители и асоцијации на возрасни ученици
  • Центри за истражување и тела активни во областите на образование и тренинг
  • Непрофитни организации, волонтерски тела, невладини организации

За подетални информации во однос на тоа кој може да учествува, проверете во посебните програми на програмата Доживотно Учење.