Анализа на македонското учество во програмата ЕРАЗМУС+: потенцијали и ограничувања

tl_files/docs/eplus/eurydice/2019pub/ANALIZA_MK_UCEDzTVO_ERADzMUDzPLUDz.png

 

ЕВРОТИНК Скопје со поддршка од Фондација отворено општество – Македонија.ја објави публикацијата „Анализата за македонското учество во Еразмус+: потенцијали и ограничувања“, на авторот Александар Колекески (et al.).

Анализата дава преглед на амбиентот во кој што се спроведува Еразмус+ програмата на национално ниво, референтните јавни политики поврзани со македонското учество во Еразмус+ и генерално јавните политики во сферата на образованието, обуката и младите, дава приказ за практиките на спроведување на проектите и опфатот на корисниците, дава препораки за подобрување на ефективноста на Националната агенција, ги анализира крајните корисниците и нивното мислење во врска со придобивките за организациите и самите учесници од нивното учество во проектите на Програмата

Анализа на македонското учество во програмата ЕРАЗМУС+: потенцијали и ограничувања (автор: Александар Колекески at al. (2019).

 

Назад