ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА АКАДЕМСКИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВО ЗАПАДНИОТ БАЛКАН

Објавена е Декларацијата за признавање на академските квалификации. Истата можете да ја превземете од следните линкови, на англиски и македонски јазик, респективно:

- DECLARATION ON RECOGNITION OF ACADEMIC QUALIFICATIONS IN THE WESTERN BALKANS

- ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА АКАДЕМСКИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВО ЗАПАДНИОТ БАЛКАН

Назад