Грундвиг

Како се ракува со соодветен мобилен телефон?

Како да испратам е-меил на роднините во Норвешка?

Колку жените во Европа ги познаваат убавините на Македонија, и дали го пробале нашиот ајвар?

Какво е нивото на почитување на граѓанските права на Ромите во Франција?

Како најлесно да научам да зборувам италијански јазик?

Каква е гастрономијата и фолклорот во Шпанија?

Дали „бабиното благце“ е поеднакво вкусно во Бугарија, Велика Британија и Шведска?

Дали слепите лица од Македонија и Потругалија подеднакво добро користат компјутери?

Дали младите родители од Финска и Македонија се подеднакво подготвени да им пружат квалитетна родителска грижа на своите деца?

Какви се животните приказни на жените во Баскија и дали се тие во некоја мера слични на приказните на жените од Егејска Македонија?

Дали пензионерите во Унгарија, Македонија и Турција подеднакво здраво се хранат?   

Јас сум лице со хендикеп, можам ли слободно да патувам? 

Имам идеја, но како до партнери од ЕУ?

Грундвиг можеби го има одговорот.

Никогаш не е доцна за учење

 tl_files/galerija/Grundvig_starecot.jpg

Ноколај Фредерик Грудвиг

 

Цели

Поттикнување на мобилноста и соработката во областа на образованието за возрасни низ цела Европа

  • Поддршка на лицата од чувствителни и маргинализирани социјални групи, постари лица и тие кои предвремено го напуштиле образованието
  • Поддршка на развојот на иновативни практики и нивен трансфер
  • Поддршка на развојот на иновативни ИКТ содржини, услуги, педагошки методи и пракса за доживотно учење
  • Подобрување на педагошките пристапи и раководењето на организациите

Кој може да учествува

Секој поединец, и/или организација која на некој начин е вклучен/а во образованието за возрасни, т.е.:

  • Учениците во образованието за возрасни
  • Институции и организации кои обезбедуваат можности за учење за возрасни
  • Институции вклучени во обуки за персоналот во образованието за возрасни, високо-образовни институции, истражувачки центри и тела засегнати со прашања за образованието за возрасни
  • Ученички и наставнички асоцијации, тела што обезбедуваат водење, советувачки и информациски сервиси
  • Лица и структури одговорни за системи и политики во областа на локално, регионално или национално ниво
  • Претпријатија, непрофитни организации, волонтерски тела, невладини организации.

Назад