Повик за контакт семинар во Нафплио, Грција

Тема на контакт семинарот: SOCIAL INCLUSION REVISITED: ROLE MODELING IN EDUCATION

Цел: Разновидноста, равноправноста, еднаквоста, недискриминацијата се меѓу карактеристиките што демократските општества треба да ги постигнат за да ги исполнат своите обврски кон "општествениот договор" кон своите граѓани. Исто така, треба да бидат приоритети за апликантите кои сакаат да имаат корист од програмата Еразмус + и точно е дека тие често се цитираат како такви во апликациите KA2.

Училиштето е прво место каде што нееднаквоста може да се појави како резултат на полот, инвалидитетот, образовните тешкотии, економската неповолност или различно етничко потекло или мигрантско потекло; истовремено, за некои деца тоа може да биде единствената алатка која може да го спречи напуштањето на училиштата и маргинализацијата.

Во Грција, иницијативата за модели на улоги беше спроведена од Националната агенција Еразмус + само поради потенцијалот што го има во однос на социјалното вклучување, имено спречувањето на напуштањето на раното школување.

Овој семинар за тематски мониторинг се стреми да го доведе дијалогот и практиките за социјално вклучување, еден чекор понатаму со олеснување на размената на ставови меѓу оние кои се стремеле да ги идентификуваат и да ги адресираат причините што (можеби) ги наведуваат специфичните целни групи да бидат исклучени од потенцијалот што Европа им го нуди на своите граѓани во 21 век.

Контакт семинарот ќе се реализира во Нафплио, Грција 09 до 12 јуни 2019.

Таргет група:

Еразмус + корисници: претставници од градинки, училишта (основни и средни), универзитети и НВО.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност има резервирано три за учесници од областа научилишно образование и високо образование.

Трошоци

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

  • Организациски трошоци (сместување, храна) кои најчесто се покриени од  домаќинот или координаторот;
  • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
  • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од  домаќинот за одредени тренинзи и  може да побара контрибуција за сместувањето;
  • Учесникот треба да покрие патот од аеродромот во Атина до Нафплион, Грција.

Рок и начин за аплицирање

Рокот за аплицирање е до 03.05.2019 година.

За да аплицирате за горенаведениот контакт семинар пополнете ја следната апликација линк. Истите скенирани со печат и потпис пратете ги наследниот tca@na.org.mk со назнака Контакт семинар Грција“.

 

Назад