Пријавување за учество на работилници за ЕРАЗМУС+

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира серија на работилници за акциите КА101, КА102, КА104, КА105, КА205 и КА347 што ќе се одржат пред крајните рокови за доставување на апликации, респективно за секоја акција. На работилниците презентерите на НА ќе го објаснат процесот на аплицирање и ќе одговорат на поставените прашања од учесниците на работилниците.
Место на одржување: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА, Порта Буњаковец А2-1 Скопје. Период на одржување: 17-27 јануари 2017г. За точниот термин за одржување на работилницата ќе бидете известени по електронска пошта во зависност од изборот на полето за кое сте аплицирале. Молиме пополнете го онлајн формуларов најдоцна до понеделник 16 јануари 2017г, 12.00 часот.

Сите заинтересирани лица да се пријават најдоцна до 16 јануари 2017 г. до 12.00 ч  

Линк за пристап до онлајн формуларот

Назад