Промотивно видео на мрежата ЈутВики

Погледнете го најновото промотивно видео на мрежата ЈутВики

 

Иницијативата на Европската Комисија – Јутвики е базирана на целите на рамката за европска соработка во полето Млади, а врз основа на потребата за прибирање и изготвување на информации за националните политики за поддршка на младите. За таа цел Европската Комисија креира информациска алатка (Веб-базирана), која ќе го подобри пристапот до такви информации на кохерентен, систематизиран, ажуриран и видлив начин.

Назад