Резултати за програмата Млади во акција - трет рок 2012

Националната агенција ги објави резултатите за рокот 01 октомври 2012 за акциите Младински размени и Европски волонтерски сервис во рамките на програмата Млади во акција.

Назад