Упатства за користење на алатки од платформата eTwinning.net

Централниот сервис за поддршка на акцијата еТвининг (European Schoolnet) ги објави најновите упатства за користење на алатките од платформата etwinning.net за наоѓање на партнери, регистрирање еТвининг проекти и користење на модулот TwinSpace.

Истите, во верзија на англиски јазик, можете да ги превзмемете од следните линкови:

- Упатство  и листа за проверка за наоѓање на еТвининг партнери;

- Упатство  и листа за проверка за регистрирање на еТвининг проекти;

- Упатство  и листа за проверка за користење на модулот TwinSpace.

Повеќе информации и верзии на други јазици можете да најдете на порталот etwinning.net.

Назад