Затворен вториот рок за Студиски посети 2012/13

Повикот за аплицирање за Студиски посети кои ќе се одвиваат помеѓу март и јуни 2013 езатворен.Во моментов Националните Агенции од земјите учеснички го спроведуваат процесот на селекција на кандидати. Кандидатите ќе бидат информирани за резултатите од селекцијата на Националната Агенција најкасно до јануари 2013.

Следниот повик за аплицирање ќе започне во февруари 2013 за посети кои  ќе се одвиваат помеѓу септември 2013 и фебруари 2014.

Назад