Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука

tl_files/docs/eplus/VET-CHARTER/2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png

02-834/2 од 26.10.2015

Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука е наменета за поттикнување на организациите кои веќе имаат докажан квалитет во организирањето на ВЕТ мобилности на ученици и вработени за понатаму да ги развијат нивните европски меѓународни стратегии.

Повеќе...

(коментари: 0)

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – EAC/A04/15: ЕРАЗМУС+ 2016

02-832/2 од 26.10.2015год.

Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и на 2015 и 2016 Еразмус+ Годишната работна програма. Програмата Еразмус +  го опфаќа периодот од 2014 до 2020. Специфичните цели на Еразмус + се наведени во членовите 4, 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

(коментари: 0)

Јавен повик за ангажирање на Промотори за програмата Еразмус + во Република Македонија

Врз основа на Решение  бр. 02-368 од 01.04.2015 г. донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува Јавен повик за Промотори за програмата Еразмус+ во Република Македонија.

Еразмус+ е програма на ЕУ во областите на образование, обука, млади и спорт. Нејзина цел е да одговори на повеќепредизвици кои се однесуваат на борбапротивзголемувањето на нивото на невработеност, особено меѓу младите лица, развој на социјалниот капитал, промоција на системски реформи во земјите за демократски живот во Европа, активно граѓанство, вклучително и развојот на спортот и спортските активности.

Повеќе...

(коментари: 0)

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – EAC/A04/14: ЕРАЗМУС+ 2015

02-635/1 од 05.12.2014год.

Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот на 11 декември 2013 воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и на Годишната работна програма Еразмус+ 2015, вклучително и Поглавје 4 – Меѓународна димензија на високото образование. Програмата Еразмус +  го опфаќа периодот од 2014 до 2020. Специфичните цели на Еразмус + се наведени во членовите 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија

Врз основа на Решение  бр. 02-595/2 од 24.11.2014   г. донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува ЈАВЕН  ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија.

Еуродеск е бесплатен сервис за пласирање и дисеминација на информации, кои се достапни преку платформи за информирање и има за цел на младите луѓе и оние кои работат со нив да им обезбеди информации за можностите и мобилноста од Европските програми...

Повеќе...

Повик за апликации: еТвининг мултилатерален семинар во Лион (Франција), 7-9 ноември 2014

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира пет места на еТвининг – мултилатералниот семинар во Лион (Франција) што ќе се одржи од 7 до 9 ноември 2014 година. Организатор на настанот е еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Франција (SCÉRÉN - http://www.cndp.fr/accueil/ - http://www.etwinning.fr/index.php?id=115).

Потенцијалните апликанти може да аплицираат за овие места најдоцна до 18 септември 2014. Покрај пополнетата апликациска форма, потенцијалните учесници треба да достават и кратка биографија во Еуропас формат и тековна состојба од централен регистар за училиштето.

Повеќе...

Јавен повик за искажување на интерес на експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на ЕКВЕТ, како и решението бр.07-532/2 од 14.10.2014 донесено од Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува Јаве повик за ангажирање на два (2) експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ.

Повеќе...

Повик за апликации: еТвининг семинар во Турција (Коња), 18-20 септември 2014

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира четири места на еТвининг – контакт семинарот во Република Турција (Коња - Konya) што ќе се одржи од 18 до 20 септември 2014 година. Организатор на настанот е еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Турција (eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi - http://etwinning.meb.gov.tr).

Потенцијалните апликанти може да аплицираат за овие места најдоцна до 27 август 2014. Покрај пополнетата апликациска форма, потенцијалните учесници треба да достават и кратка биографија во Еуропас формат и тековна состојба од централен регистар за училиштето.

Повеќе...

Откажување на Повикот за Ерасмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука (Vocational Education and Training Mobility Charter) за периодот 2015-2020

На 25 јуни 2014 Европската Комисија ја информира Националната агенција дека го откажува Повикот за Ерасмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука (Vocational Education and Training Mobility Charter)за периодот 2015-2020. Во продолжение го пренесуваме јавниот текст на ова откажување во изворна форма:

Повеќе...

Повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, врз основа на Програмата за волонтирање за 2014 година, има потреба од ангажирање на волонтери, поради што објавува јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Повеќе...