Јавен повик за искажување на интерес на експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на ЕКВЕТ, како и решението бр.07-532/2 од 14.10.2014 донесено од Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува Јаве повик за ангажирање на два (2) експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ.

Повеќе...

Повик за апликации: еТвининг семинар во Турција (Коња), 18-20 септември 2014

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира четири места на еТвининг – контакт семинарот во Република Турција (Коња - Konya) што ќе се одржи од 18 до 20 септември 2014 година. Организатор на настанот е еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Турција (eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi - http://etwinning.meb.gov.tr).

Потенцијалните апликанти може да аплицираат за овие места најдоцна до 27 август 2014. Покрај пополнетата апликациска форма, потенцијалните учесници треба да достават и кратка биографија во Еуропас формат и тековна состојба од централен регистар за училиштето.

Повеќе...

Откажување на Повикот за Ерасмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука (Vocational Education and Training Mobility Charter) за периодот 2015-2020

На 25 јуни 2014 Европската Комисија ја информира Националната агенција дека го откажува Повикот за Ерасмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука (Vocational Education and Training Mobility Charter)за периодот 2015-2020. Во продолжение го пренесуваме јавниот текст на ова откажување во изворна форма:

Повеќе...

Повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, врз основа на Програмата за волонтирање за 2014 година, има потреба од ангажирање на волонтери, поради што објавува јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Повеќе...

Повик за ERASMUS CHARTER за периодот 2014-2020

Извршната агенција за образование, култура и аудиовизулени политики при Европската Комисија го објави Повикот за доставување апликација за ERASMUS CHARTER за периодот 2014 - 2020 година. Сите детали за повикот може да се најдат на порталот на Извршната агенција.

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во врска со Јавниот повик за НАДВОРЕШНИ ЕВАЛУАТОРИ за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020), Ве информираме дека се продолжува рокот за аплицирање до 12.03.2014 година 12.00 часот. Сите останати одредби од Повикот остануваат непроменети.

Повеќе...

Јавен повик за НАДВОРЕШНИ ЕВАЛУАТОРИ за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност- НАЕОПМ е јавна институција формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од програмата Еразмус+ во Република Македонија.

НАЕОПМ го објавува овој Јавен повик со цел создавање на база на независни надворешни евалуатори за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти за програмата Еразмус+, и тоа за:

Повеќе...

(коментари: 0)

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС ПЛУС

Програмата на ЕУ за образование, обука, млади и спорт 2014-2020, предложена од страна на Европската комисија на 23 ноември 2011 (во понатамошниот текст „Програмата“) се уште не е усвоена од Европската законодавна власт. Сепак, Комисијата донесе одлука да го објави овој Повик за предлог проекти со цел да им овозможи на потенцијалните корисници на грантови од Европската унија навремено да ги подготват своите проекти, а со тоа да се обезбеди непречено спроведување на самата програма во иднина.

Повеќе...