Европски кредит систем за стручно образование и обука

(European credit system for vocational education and training- ECVET)

Европскиот Кредит систем за стручно образование и обука (ЕКВЕТ) е европски инструмент за промоција на взаемната доверба и мобилноста во стручното образование и обука. Развиен од страна на земјите членки на Европската Унија, во соработка со Европската комисија, ЕКВЕТ се усвојува од Европскиот парламент и Советот на 18-ти јуни, 2009 година.

Усвојувањето и имплементацијата на ЕКВЕТ во земјите учеснички е доброволно.

ЕКВЕТ се базира на концепти и процеси кои се користени на систематски начин за воспоставување на пријателско-кориснички јазик за транспарентност, трансфер и признавање на резултатите од учење. Некои од овие концепти и процеси се веќе вградени во многу квалификациски системи ширум Европа.

ЕКВЕТ се базира на концепти и процеси кои се користени на систематски начин за воспоставување на пријателско-кориснички јазик за транспарентност, трансфер и признавање на резултатите од учење. Некои од овие концепти и процеси се веќе вградени во многу квалификациски системи ширум Европа.

ЕКВЕТ се базира на:

  • Резултати од учење, кои претставуваат опширни искази за знаењата, вештините и компетенциите кои можат да се стекнат во мноштво контексти на учење.
  • Тематски целини базирани на резултати од учењето кои претставуваат компоненти на квалификациите. Тематските целини можат да бидат оценувани, валидирани и признаени.
  • ЕКВЕТ поени кои даваат дополнителни информации за единиците и квалификациите во нумеричка форма.
  • Кредити кои се доделуваат за оценети и документирани резултати од учење. Кредитот може да се трансферира во други содржини и да биде акумулиран при стекнувањето на квалификација на база на стандардите на квалификации и постојните правила во одредена земја.
  • Взаемна доверба и партнерство меѓу организациите учесници. Тоа е изразено преку Меморандум за разбирање и Договор за учење.

Повеќе информации за ECVET на: https://www.ecvet-secretariat.eu/en

ЕКВЕТ Q&A

УПАТСТВО за доделување на ЕKВЕТ кредити и поени во
стручното образование и обука