Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2018 година

Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции 2018 година Наведените суми се во валута Евро

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

 

Училишно образование

Високо образование

Стручно образование и обука

Образование на возрасни

Вкупно

KA1

211,595.00

2,201,772.00

1.039,259.00**

33,640.00

3,486,266.00

KA2

     

KA2СП – ПИ*

353,600.00

446,000.00

443,742.00

315,000.00

1,558,342.00

КА2СП-ПРДП*

88,400.00

/

/

135,000.00

223,400.00

ТАС

8,000.00

4,000.00

8,000.00

 

20,000.00

Вкупно

661,595.00

2,651,772.00

1,491,001.00

483,640.00

5,288,008.00

 

*KA2СП – ПИ: КА2 Стратешки партнерства – поддршка на иновации

*KA2 СП-ПРДП: КА2 Стратешки партнерства – поддршка за размена на добри практики

** КА102: Максимум 7,5% од вкупната сума прикажана за оваа акција, наменети се за мобилност на наставен кадар.

 

КА107

Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски земји

KA107

Инструмент

 

 

PI

 5,201.00

 

DCI

 11,930.00

 

ENI

 20,506.00

 

IPA

9,121.00

 

EDF

 2,718.00

Вкупно

 

49,478.00

 

 

МЛАДИ

KA105

KA205

KA347

Вкупно

455,925.00

154,243.00

17,335.00

617,158.00

 

 

 

КА1

Младинска размена

КА1 ЕВС

КА1 Мобилност на младински работници

KA2СП – ПИ*

KA2 СП-ПРДП*

KA3

Рок 1

62,218.00

69,472.00

24,734.00

60,859.00

 

6,067.00

Рок 2

62,218.00

69,472.00

24,734.00

 

13,525.00

6,067.00

Рок 3

53,329.00

59,548.00

21,200.00

60,859.00

 

5,201.00

ТАС

 

9,000.00

 

19,000.00

 

 

Вкупно

177,765.00

207,492.00

70,668.00

154,243.00

17,335.00

 

– Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски земји

*KA2СП – ПИ: КА2 Стратешки партнерства – поддршка на иновации

*KA2 СП-ПРДП: КА2 Стратешки партнерства – поддршка за размена на добри практики

 

Распределба на буџет за (3) трет рок – Еразмус Плус Млади

Еразмус Плус Млади – (3)

трет рок

КА105 – Младинска размена

КА125 – ЕВС

КА105 – Мобилност на мадински работници

КА 205 – Стратешки партнерства во полето на млади (поддршка на иновации)

КА347 – Поддршка на реформата на политиките

Буџет Рок 3

(во €)

53,352.00

70,383.00

21,283.00

121,893.00

5,295.00

Корекцијата на износите е извршена согласно Измената на работната програма на Еразмус+ Програмата за 2018 година, донесена од страна на Европската комисија – C(2018)774

Решение за распределба на буџетот од Еразмус+ програмата за 2018 година по клучни акции и полиња

Изјава за приватност: Specific Privacy Statement.

Официјални апликациски формулари за Еразмус+ 2018:

Апликациски Веб е-формулари

Аплицирањето за следните акции

  • KA108 -Акредитација на конзорциуми на високообразовни институции
  • KA110 -Акредитации на младински организации
  • KA103 -Мобилност на студенти и наставен кадар на универзитети
  • KA107 -Мобилност на студенти и наставен кадар на универзитети помеѓу програмски и партнерски земји на програмата Еразмус+
  • KA109 – Повелба за мобилност во стручното образование и обука (краен рок за аплицирање 17 мај 2018, 12:00 часот пладне)
  • KA105 – Мобилност на младите (трет рок за аплицирање 04 октомври 2018, 12:00 часот пладне)
  • KA125 – Волонтерски проекти (трет рок за аплицирање 04 октомври 2018, 12:00 часот пладне)
  • KA205 – Стратешки партнерства во областа на младите (трет рок за аплицирање 04 октомври 2018, 12:00 часот пладне)
  • KA229 – Стратешки партнерства за размена помеѓу училишта (рок за аплицирање 21 март, 12:00 часот пладне)
  • KA347 – Структурен дијалог: Состаноци помеѓу млади луѓе и носители на одлуки во областа на младите (трет рок за аплицирање 04 октомври 2018, 12:00 часот пладне)

ќе се реализира со користење на апликациските веб е-формулари кои што се достапни на следниот линк.

Апликациски ПДФ е-формулари за КА1 акција

Апликациските ПДФ формулари за следните акции се достапни на соодвените линкови (Ве молиме употребете десен клик и опцијата SAVE LINK AS за да го зачувате документот на вашиот компјутер):

Апликациски ПДФ е-формулари за КА2 акција (официјално одобрени)

Апликациските формулари за следните акции

Клучна акција 2 (КА2) – Соработка за иновација и размена на добри практики (датум на објавување: 05 февруари 2018г.)

се во постапка на усвојување. Потенцијалните апликанти ќе бидат дополнително известени за финалните верзии на овие формулари, откако истите ќе бидат официјално усвоени од Извршната агенција.

Доколку е потребно, партнерската организација ќе мора да потпише мандат со кој што го овластува координаторот да делува во негово име за време на имплементацијата на проектот. Образецот за доделувањето на мандатот(44 kB)со упатство за неговото користење е достапен на Веб страницата на Извршната агенција.

Дополнителна документација објавена од страна на Европската комисија (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-0):

Техничко упатство nbsp] – помош за апликантите при пополнување на електронските формулари за акциите управувани од Националните агенции.

Образец на временскиот распоред на активности (63KB)  – овој образец мора да биде пополнет и приложен кон апликацискиот формулар за Стратешки Партнерства.

Прирачник за организации што учествуваат во проекти од KA107 – International Credit Mobility.

Упатство за експерти – за квалитативно оценување на апликациите за грантови за акциите управувани од Националните агенции.

Во однос на учеството на Швајцарија во програмата Erasmus+, ве упатуваме на објавата на Европската комисија – кликнете тука да ја прочитате објавата

Формат за листа на присутни за учесници наменета за корисниците на грантови како дел од реализираните активности од проектите (KA1,KA2,KA3) финансирани од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност