Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2020 година

Прераспределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2020 година

Согласно амандманот C(2020) 5495 од 14 август 2020 година на работната програма на ЕК ГД Образование и култура за имплементација на програмата Еразмус+

 

БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2020 ГОДИНА

*изразен во евра

 

Образование и обука

6.853.305

Млади

569.027

Транснационални активности за соработки ТАС

17.000

Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави

130.297

ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+

7.569.629

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

МЛАДИ

Клучна акција 1

4.014.742

Клучна акција 1

297.401

Клучна акција 2

2.838.563

Клучна акција 2

250.094

/

/

Клучна акција 3

21.532

ТАС

5.000

ТАС

12.000

Вкупно

6.858.305

Вкупно

581.027

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Училишно образование

КА1

КА2

Вкупно

263.955

1092889

1.356.844

 

Високо образование

КА1

КА2

Вкупно

2.469.660

605.892

3.075.552

 

Стручно образование и обука – ВЕТ

КА1

КА2

Вкупно

1.218.692

570.184

1.788.876

 

Образование за возрасни

КА1

КА2

Вкупно

62.435

569.598

632.033

 

Млади

КА1

КА2

КА3

Вкупно

297.401

250.094

21.532

569.027

 

 

Транснационални активности за соработки ТАС

Училишно образование

Високо образование

Стручно образование и обука

Образование на возрасни

Млади

Вкупно

2.000

0

3.000

0

12.000

17.000

 

КА107 – Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави

Инструмент

Буџет

ENI SOUTH

11.859

ENI EAST

4.355

EaP Windows Georgia

8.790

EaP Windows Moldova

5.860

EaP Windows Ukraine

8.790

South-Med Windows Tunisia

8.790

Juncker Africa Algeria

5.860

Juncker North Africa

5.860

TOTAL RUSSIA

4.953

ASIA

8.910

MIDDLE EAST

1.093

LATIN AMERICA

2.836

SOUTH AFRICA

1.318

EDF/ACP

11.140

IPA WESTERN BALKANS

34.775

INDUSTRIALIZED AMERICAS

2.678

INDUSTRIALIZED ASIA

2.430

Вкупно

130.297

 

БУЏЕТ ЗА Е+ ПО РОКОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

*изразен во евра

Рок: 05.02.2020

KA1

КА101 – Училишно образование

263.955

КА102 – Стручно образование и обука

1.218.692

КА103 – Високо образование

2.469.660

КА104 – Образование на возрасни

62.435

КА105 Млади – Младинска размена

72.863

КА105 – Млади – Мобилност на младински работници

31.227

KA2

КА205 – Млади – Стратегиски партнерства – иновации

52.627

KA3

КА347 – Младински дијалог

7.536

 

Вкупно

4.178.995

Важно: Во однос на акцијата КА1 Млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

 

 

КА107 – Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави

Инструмент

Буџет

ENI SOUTH

11.859

ENI EAST

4.355

EaP Windows Georgia

8.790

EaP Windows Moldova

5.860

EaP Windows Ukraine

8.790

South-Med Windows Tunisia

8.790

Juncker Africa Algeria

5.860

Juncker North Africa

5.860

TOTAL RUSSIA

4.953

ASIA

8.910

MIDDLE EAST

1.093

LATIN AMERICA

2.836

SOUTH AFRICA

1.318

EDF/ACP

11.140

IPA WESTERN BALKANS

34.775

INDUSTRIALIZED AMERICAS

2.678

INDUSTRIALIZED ASIA

2.430

Вкупно

130.297

 

Рок: 23.04.2020

KA2

КА201 – Училишно образование – Стратегиски партнерства

466.400

КА229 – Училишно образование – Стратегиски партнерства – училишно размени

466.400

КА202 – Стручно образование и обука – Стратегиски партнерства – иновации

448.742

КА203 – Високо образование – Стратегиски партнерства – иновации

450.000

КА204 – Образование на возрасни – Стратегиски партнерства – иновации

315.000

КА204 – Образование на возрасни – Стратегиски партнерства – размена на добри практики

135.000

 

Вкупно

2.281.542

Рок: 30.04.2020

КА1

КА105 – Млади – Младинска размена

72.863

КА105 – Млади – Мобилност на младински работници

31.227

КА2

КА205 – Млади – Стратегиски партнерства – размена на добри практики

48.109

КА3

КА347 – Млади

7.536

 

Вкупно

159.735

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

 

 

Рок: 01.10.2020

КА1

КА105 – Млади – Младинска размена

62.455

КА105 – Млади – Мобилност на младински работници

26. 766

КА2

КА205 – Млади – Стратегиски партнерства – иновации

59.626

КА3

КА347 – Млади

6.460

 

Вкупно

155.307

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

 

Рок: 29.10.2020

Дополнителен повик за Клучна акција 2  како одговор на околностите создадени од пандемијата Covid-19

Рок за аплицирање 29.10.2020 до 12.00 часот

        Партнерства за подготвеност за дигитално образование (во полињата – Училишно образование, Стручно образование и обука, Високо образование)

        Партнерства за креативност (во полињата – Млади, Училишно образование и Образование на возрасни)

Стратегиски партнерства за Училишно образование

Стратегиски партнерства за Високо образование

Стратегиски партнерства за Стручно образование и обука

Стратегиски партнерства за Образование на возрасни

Стратегиски партнерства за Млади

Вкупно

160.089

155.892

121.442

119.598

89.732

646.753

 

 

Аплицирањето за децентрализирани акции на Еразмус+ Програмата наведени подолу ќе се реализира со користење на апликациските веб формулари кои што се достапни на следниот линк- Erasmus+ Forms – entry page

Регистрирање на организации https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

 

Програмски водич https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en

 

 

Translate »