Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2020 година

Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2020 година

Согласно амандманот C(2020) 1159 од 3 март 2020 година на работната програма на ЕК ГД Образование и култура за имплементација на програмата Еразмус+

БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2020 ГОДИНА

*изразен во евра

Образование и обука

6.261.284

Млади

469.295

Транснационални активности за соработки ТАС

62.000

Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави

51.796

ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+

6.844.375

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

МЛАДИ

Клучна акција 1

4.014.742

Клучна акција 1

297.401

Клучна акција 2

2.246.542

Клучна акција 2

150.362

/

/

Клучна акција 3

21.532

ТАС

40.000

ТАС

22.000

Вкупно

6.301.284

Вкупно

491.295

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Училишно образование

КА1

КА2

Вкупно

263.955

924.800

1.188.755

Високо образование

КА1

КА2

Вкупно

2.469.660

440.000

2.909.660

Стручно образование и обука – ВЕТ

КА1

КА2

Вкупно

1.218.692

436.742

1.655.434

Образование за возрасни

КА1

КА2

Вкупно

62.435

445.000

507.435

Млади

КА1

КА2

КА3

Вкупно

297.401

172.362

21.532

491.295

 

Транснационални активности за соработки ТАС

Училишно образование

Стручно образование и обука

Високо образование

Образование на возрасни

Млади

Вкупно

10.000

15.000

10.000

5.000

22.000

62.000

КА107 – Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави

Инструмент

Буџет

ENI SOUTH

11.084

ENI EAST

4.108

EaP Windows Georgia

8.790

EaP Windows Moldova

5.860

EaP Windows Ukraine

8.790

South-Med Windows Tunisia

8.790

Juncker Africa Algeria

5.860

Juncker North Africa

5.860

Juncker Africa EXTRA ACP

8.560

TOTAL RUSSIA

4.953

ASIA

8.910

MIDDLE EAST

1.093

LATIN AMERICA

2.836

SOUTH AFRICA

1.318

EDF/ACP

2.580

IPA WESTERN BALKANS

31.067

INDUSTRIALIZED AMERICAS

2.678

INDUSTRIALIZED ASIA

2.430

Вкупно

125.567

БУЏЕТ ЗА Е+ ПО РОКОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

*изразен во евра

Рок: 05.02.2020

KA1

КА101 – Училишно образование

263.955

КА102 – Стручно образование и обука

1.218.692

КА103 – Високо образование

2.469.660

КА104 – Образование на возрасни

62.435

КА105 Млади – Младинска размена

72.863

КА105 – Млади – Мобилност на младински работници

31.227

KA2

КА205 – Млади – Стратегиски партнерства – иновации

52.627

KA3

КА347 – Младински дијалог

7.536

Вкупно

4.178.995

Важно: Во однос на акцијата КА1 Млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

КА107 – Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави

Инструмент

Буџет

ENI SOUTH

11.084

ENI EAST

4.108

EaP Windows Georgia

8.790

EaP Windows Moldova

5.860

EaP Windows Ukraine

8.790

South-Med Windows Tunisia

8.790

Juncker Africa Algeria

5.860

Juncker North Africa

5.860

Juncker Africa EXTRA ACP

8.560

TOTAL RUSSIA

4.953

ASIA

8.910

MIDDLE EAST

1.093

LATIN AMERICA

2.836

SOUTH AFRICA

1.318

EDF/ACP

2.580

IPA WESTERN BALKANS

31.067

INDUSTRIALIZED AMERICAS

2.678

INDUSTRIALIZED ASIA

2.430

Вкупно

125.567

Рок: 23.04.2020

KA2

КА201 – Училишно образование – Стратегиски партнерства

462.400

КА229 – Училишно образование – Стратегиски партнерства – училишно размени

462.400

КА202 – Стручно образование и обука – Стратегиски партнерства – иновации

436.742

КА203 – Високо образование – Стратегиски партнерства – иновации

440.000

КА204 – Образование на возрасни – Стратегиски партнерства – иновации

311.500

КА204 – Образование на возрасни – Стратегиски партнерства – размена на добри практики

133.500

Вкупно

2.246.542

Рок: 30.04.2020

КА1

КА105 – Млади – Младинска размена

72.863

КА105 – Млади – Мобилност на младински работници

31.227

КА2

КА205 – Млади – Стратегиски партнерства – размена на добри практики

45.108

КА3

КА347 – Млади

7.536

Вкупно

156.734

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

 

Рок: 01.10.2020

КА1

КА105 – Млади – Младинска размена

62.455

КА105 – Млади – Мобилност на младински работници

26. 766

КА2

КА205 – Млади – Стратегиски партнерства – иновации

52.627

КА3

КА347 – Млади

6.460

Вкупно

148.308

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

Аплицирањето за децентрализирани акции на Еразмус+ Програмата наведени подолу ќе се реализира со користење на апликациските веб формулари кои што се достапни на следниот линк- Erasmus+ Forms – entry page Регистрирање на организации https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home Програмски водич