Еразмус+ – Национални приоритети 2020

Анализа на Македонското учество во Еразмус Плус

Водич за програмата Еразмус+ – консолидирана верзија на англиски јазик

Водичот за Програмата Еразмус+ – верзија на македонски јазик 2020 година

Водичот за Програмата Еразмус+ – верзија на англиски јазик 2020 година

Регулатива за програмата Еразмус+

Водич за јазична проверка и јазична подготовка (OLS)

Водич за програмата Европски солидарен корпус – верзија на македонски јазик

Водич за програмата Европски солидарен корпус – верзија на англиски јазик

Линк за регистрација на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+

Упатство за регистрација и управување на OID број

Нивоа на износи за грантови за студенти и наставен кадар од Република Македонија во земјите учеснички на Еразмус+ Програмата

Еразмус+ студентска повелба

Водич за корисници на алатката за мобилност 2016 (12 мај 2016)

Водич за корисници на алатката за мобилност 2015

Поднесување на Финален извештај за завршени проекти

Водич за експерти за оценување на апликации (2019)

Водич за објавување на резултати од проекти финансирани од Национална Агенција во платформата за дисеминација VALOR.

Упатство за поднесување финален извештај за проекти финансирани преку програмата Еразмус+ во алатката Mobility Tool