Како дел од Програмата Доживотно учење, Секторската програма Леонардо да Винчи финансира различни видови на активности за различни скалила на возраст, улога, цел и идеја за проект.

Леонардо да Винчи овозможува на организациите кои се поврзани со стручно образование и обука да работат со европски партнери, да вршат размена на најдобрите практики, да ја зголемат стручноста на нивниот персонал, ученици, вработени итн.

 

Цели на програмата Леонардо да Винчи

-Да ги поддржи учесниците во обука, при понатамошното обучување и употребата на знаењето, а со тоа за унапредување на личниот развој преку подобрувањето на способностите и квалификациите;

-Подобрување на квалитетот и поддршка на иновацијата во стручното образование и обука, во институции и претпријатија;

-Да ја заголеми атрактивноста на стручното образование и обука и мобилноста на вработените и физичките лица, како и да ја поддржи мобилноста на практикантите (стажанти).

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА

 • Институции или организации кои обезбедуваат можности за учење во областите опфатени со Леонардо да Винчи програмата;
 • Асоцијации и нивни претставници кои се вклучени во стручното образование и обука, вклучително и асоцијации на практиканти, родители и наставници;
 • Претпријатија, социјални партнери, и други претставници од работната сфера, вклучително и стопански комори и други трговски организации;
 • Тела кои обезбедуваат водство, советување и информативни услуги кои се поврзани со аспекти од доживотното учење;
 • Тела одговорни за системи и политики кои се однесуваат на аспекти од доживотното учење во стручното образование на национално, регионално и локално ниво;
 • Истражувачки центри и тела кои се занимаваат со прашања поврзани со доживотното учење;
 • Високообразовни институции;
 • Непрофитни организации, волонтерски тела, Невладини организации

 

ЗЕМЈИ УЧЕСНИЦИ ВО ПРОГРАМАТА

 • 27 земји-членки на Европската Унија;
 • Исланд, Лихтенштајн Норвешка и Швајцарија (European Free Trade Association (EFTA-ЕЕА) – т.е. оние кои се членки на Европската слободна трговска асоцијација и кои припаѓаат на Европскиот економски простор)
 • Турција и Хрватска