08/03/2013 - Краен рок за поднесување на апликации за акциите Мобилност на студенти (за студирање) и Мобилности за наставен кадар (за наставни ангажмани) во рамките на потпрограмата ЕРАЗМУС

08-03-2013

08 март 2013 е краен рок за поднесување на апликации за акциите Мобилност на студенти (за студирање) и Мобилности за наставен кадар (за наставни ангажмани) во рамките на потпрограмата ЕРАЗМУС.

Повеќе информации на следниот линк.

Назад