Повик за контакт семинар во Чешка Република

Тема на контакт семинарот: Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion

Цел: Постои постојан раст на стари и други возрасни лица низ цела Европа кои сакаат да научат и да стекнат нови идеи. Ова бара иновативни педагошки концепти и пристапи кои се однесуваат на потребите на возрасните за учење. Еразмус + проектите за мобилност и Стратешки партнерства нудат можност да споделат, развијат или пренесат иновативни практики за да одговорат на овие потреби. Оваа активност е исто така во согласност со новата европска иницијатива "Патувања со нови можности: Нови можности за возрасни".

Семинарот за контакт има за цел да ги собере учесниците со слични проектни идеи за оваа тема со цел да се развијат предлози за проекти за KA2 и да се добијат нови контакти за проектите за мобилност KA1. НА ќе обезбеди форум за размена на идеи преку EPALE (Електронска платформа за учење на возрасни во Европа) пред семинарот за контакт.

Специфичните цели се:

а) размена на искуства меѓу учесниците и мислење од експерти во врска со одржливоста, искористувањето и дисеминацијата;

б) размена на добри практики, алатки, методи и пристапи во активностите за одржливост, искористувањето и дисеминација;

в) изготвување на препораки за идни корисници на Еразмус+ за ефикасни начини за искористување и одржување на резултатите.

Контакт семинарот ќе се реализира во Прага, Чешка од 18 до 20 септември 2019.

Таргет група: Еразмус + корисници: Учесници од разование за возрасни и високо образование.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност има резервирано два   места за учесници од областа на образование на возрасни.

Трошоци

Принципотнапокривањенатрошоци е следниов:

-          Организацискитрошоци (сместување, храна) коинајчестосепокриениод  домаќинотиликоординаторот;

-          Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);

-          Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од  домаќинот за одредени тренинзи и  може да побара контрибуција за сместувањето;

Рок и начинзааплицирање

Рокот за аплицирање е продолжен до 06.06.2019 година.

За да аплицирате за горе наведениот контакт семинар пополнете ја следната апликација линк. Истите скениран и со печат и потпис пратете ги на следниот tca@na.org.mk со назнака Контакт семинар Чешка.

 

Назад