РАБОТНА ПРОГРАМА 2020 Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

РАБОТНА ПРОГРАМА 2020

 

 

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

 

 

Еразмус + е програма на ЕУ за областите образование, обука, млади и спорт за периодот 2014-2020[1]. Борбата против високите нивоа на невработеност - особено кај младите - е една од најитните задачи на европските влади. На Европа ѝ требаат покохезивни и поинклузивни општества што им овозможуваат на граѓаните да играат активна улога во демократскиот живот. Образованието, обуката, младинската работа и спортот се клучот за промоција на заедничките европски вредности, за негување на социјална интеграција, за зајакнување на интеркултурното разбирање и чувството на припадност во одредена заедница, како и за превенција од насилниот радикализам. Еразмус+ е ефективен инструмент за промоција на инклузијата на луѓето од заостанати средини, вклучувајќи ги и новопристигнатите имигранти.

 

Програмата поддржува акции, соработка и алатки доследни со целите на стратегијата Европа 2020 и нејзините ударни иницијативи како што се Младите во движење и Агендата за нови вештини и работни места. Исто така, придонесува кон остварување на целите на Стратегиската рамка за образование и обука за европска соработка во областите образование и обука, како и на Европската младинска стратегија.

 

Цели и карактеристики на програмата Еразмус+

Програмата Еразмус+ ќе придонесе за постигнувањето на:

 • целите на стратегијата Европа 2020, вклучувајќи ги и индикаторите за областа на образованието[2];
 • целите на стратегиската рамка за европска соработка во областа на образованието и обуката (ET 2020), вклучувајќи ги и соодветните репери;
 • oдржливиот развој на партнерските држави во областа на високото образование;
 • целокупните цели на Стратегијата за млади на ЕУ (рамка за европска соработка во областа на младите);
 • целта за развој на европската димензија кај спортот, особено кај спортот на локално ниво, во согласност со работениот план за спорт на ЕУ;
 • промоцијата на европските вредности во согласност со член 2 од Договорот за Европска унија[3].

 

Следниве карактеристики на програмата заслужуваат посебно внимание. Некои од нив се изнесени подетално на веб-страницата на Комисијата.

 

1)      Признавање и валидација на вештини и квалификации

 

Еразмус+ ги поддржува алатките за транспарентност и признавање на вештините и квалификациите на ЕУ – особено Европас, Youthpass, Европската рамка за квалификации (EQF), Европскиот систем за акумулација и трансфер на кредити (ECTS), Европскиот кредит трансфер систем за стручно образование и обука (ECVET), Европската референтна рамка за обезбедување на квалитет (EQAVET), Европскиот регистер за обезбедување квалитет (EQAR), Европската асоцијација за обезбедување квалитет во високото образование (ENQA) – како и мрежите низ ЕУ од областа на образованието и обуката во поддршка на овие алатки, особено Националниот информативен центар за академско признавање (NARIC), мрежите на Еврогајденс, Националните Европас центри и Националните координативни точки на EQF.

 

Повеќе информации за ова може да се најде на: https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en

 

2)      Дисеминација и експлоатација на резултатите од проектите

 

Дисеминацијата и експлоатацијата на резултатите се суштински дел од проектниот циклус на Еразмус+. Со нив организациите-учеснички имаат можност да комуницираат и да ги споделуваат резултатите и така да го зголемат влијанието на проектите. Резултатите постигнати во дадени проекти може да бидат мошне релевантни и интересни и во областите кои не се опфатени од проектот и поединечните проекти развиваат стратегии и методи со кои обезбедуваат лесен пристап кон она што е развиено и направено.

 

3)      Отворен пристап на образовни материјали

Еразмус+ промовира отворен пристап до проектните аутпути во поддршка на учењето, наставата, обуката и младинската работа. Еразмус+ корисниците се обврзани да ги направат бесплатни, за јавна употреба, сите едукативни ресурси и алатки произведени од проектите поддржани од програмата - документи, медиуми, софтвер или други материјали. Ваквите материјали се познати како „Отворени образовни ресурси“ (OER). За да се постигне оваа цел, ресурсите треба да бидат поставени во дигитален формат што се едитира на соодветна и отворена и пристапна платформа.

4)      Отворен пристап за истражување и податоци

Еразмус+ ги поттикнува корисниците да ги објавуваат истражувачките дела преку отворени системи т.е. на начини кои се бесплатни и не ограничуваат пристап. Корисниците се охрабруваат да користат отворени лиценци за нивните истражувања. Секогаш кога е можно собирањето податоци, од страна на проектите, треба да биде објавено како „отворени податоци“.

5)      Меѓународна димензија

Програмата Еразмус+ вклучува силна меѓународна димензија, главно во областа на високото образование и младите. Во областа на високото образование, Еразмус+ ги поддржува следниве главни акции кои имаат за цел соработка со партнерски држави:

 

 • Меѓународна мобилност на кредити на поединци и заеднички постдипломски студии Еразмус Мундус (од клучна акција 1) која промовира мобилност заради учење на поединци и на персонал од и во партнерски држави;

 

 • Градење капацитети во високото образование (од клучна акција 2) која промовира соработка и партнерства заради модернизација и интернационализација на високо-образовните институции и системи во партнерските држави;

 

 • Поддршка на политички дијалог (од клучна акција 3), меѓународни алумни асоцијации, политички дијалог со партнерски држави и настани за зголемување на меѓународната привлечност и промоција;

 

 • Жан Моне активности заради стимулирање на наставата, истражувањето и рефлексијата во областа на студиите за Европска унија ширум светот.

 

Во областа на младите, Еразмус+ ги поддржува следниве главни акции:

 

 • Мобилност на млади и младински работници (од клучна акција 1) која промовира младинска размена/мобилност на младински работници во соработка со партнерските држави од соседството на ЕУ;

 

 • Градење капацитети од областа на млади (од клучна акција 2) што промовира соработка и мобилност кои имаат позитивен ефект на квалитативниот развој на младинската работа, младинските политики и системи, како и на признавањето на неформалното образование во партнерските држави;

 

 • Вклученоста на младите и младинските организации од партнерските држави во проекти за дијалог на млади (од клучна акција 3) преку учество на меѓународни состаноци, конференции и настани, кои промовираат дијалог меѓу младите и донесувачите на одлуки.

 

6)      Повеќејазичност

 

Повеќејазичноста е еден од темелите на европскиот проект и моќен симбол на ЕУ за нејзините аспирации кон обединувањето на различностите. Странските јазици играат важна улога меѓу вештините со кои се стекнуваат луѓето за да бидат поподготвени за пазарот на трудот. ЕУ сe стреми на секој граѓанин да му овозможи да учи барем два странски јазика уште од рана возраст.

 

Јазичната поддршка главно се нуди преку Еразмус+ онлајн јазичната поддршка (http://erasmusplusols.eu) и вклучува задолжително оценување на јазичните компетенции и доброволни јазични курсеви. Се оценува јазикот на учесниците пред и по мобилноста.

 

7)      Еднаквост и инклузија

 

Програмата Еразмус+ промовира еднаквост и инклузија преку олеснување на пристапот на корисниците од економско заостанатите предели и со помалку можности во споредба со нивните врсници секогаш кога таквата положба ја ограничува и го спречува нивното учество во транснационалните активности од причини како што се:

 

 • попреченост: луѓе со ментални (интелектуални, когнитивни, тешкотии во учењето), физичка, перцептивна или друг вид на попреченост;
 • образовни тешкотии: млади со тешкотии во учењето; оние кои рано го прекинуваат школувањето; нискоквалификувани возрасни лица; млади со лоши училишни резултати;
 • економски пречки: луѓе со низок стандард на живеење, мал приход, зависност од системот за социјална помош или бездомник; млади кои се долгорочно невработени или сиромашни; задолжени луѓе или со финансиски проблеми;
 • културни разлики: имигранти или бегалци, или потомци на семејства на имигранти или бегалци; луѓе кои припаѓаат на национално или етничко малцинство; луѓе со тешкотии при јазична или културна адаптација;
 • здравствени проблеми: луѓе со хронични здравствени проблеми, серизони заболувања или психијатриски состојби;
 • социјални пречки: луѓе кои се соочуваат со дискриминација поради род, возраст, етничка припадност, религија, сексуална ориентација, попреченост итн.; луѓе со ограничени социјални вештини или анти-социјални или ризични однесувања; луѓе во ризични ситуации; (бивши‑)сторители, (бивши‑)злоупотребувачи на дроги или алкохол; млади и/или самохрани родители; сираци;
 • географски пречки: луѓе од далечни или рурални места; луѓе кои живеат на мали острови или на периферија; луѓе од проблематични урбани зони; луѓе од области каде што има помалку услуги (ограничен јавен превоз, лоша инфраструктура).

 

8)      Заштита и безбедност на учесници

 

Заштитата и безбедноста на учесниците во проектите на Еразмус+ се важни. Оттука, сите учеснички организации мора да имаат ефективни процедури и аранжмани за промоција и гаранција на безбедноста и заштитата на учесниците во нивната активност. Затоа сите лица мора да бидат осигурани од сите ризици. Програмата не дефинира единствен формат на осигурување, ниту препорачува конкретни осигурителни компании, туку остава организаторите на проектите да си најдат најсоодветна полиса за осигурување што опфаќа:

 

 • патничко осигурување (вклучувајќи и оштетување или губење на багаж);
 • одговорност на трето лице (вклучувајќи, онаму каде што е соодветно, професионално осигурување или осигурување за одговорност);
 • несреќа и сериозно заболување (вклучувајќи губење на времена и постојана работна способност);
 • смрт (вклучувајќи репатријација во случаи на проекти кои се спроведуваат во странство).

 

структура на програмата Еразмус+

За да ги исполни своите цели, програмата Еразмус+ ги спроведува следниве акции:

 

Клучна акција 1 – Мобилност на поединци

 

Оваа клучна акција поддржува:

 

 • Мобилност на ученици/персонал: можности за студенти, оние кои се обучуваат, млади, како и професори, наставници, обучувачи, младински работници, персонал на образовни институции, граѓански организации да учат и/или поминат искуство во друга држава;

 

 • Заеднички постдипломски студии на Еразмус Мундус: меѓународни студиски програми интегрирани на високо ниво, спроведени од конзорциуми на високообразовни институции кои доделуваат целосни стипендии на постдипломски студии ширум светот;

 

Клучна акција 2 – Соработка заради иновации и размена на добри практики

 

Оваа клучна акција поддржува:

 

 • Транснационални стратегиски партнерства – кои имаат за цел да развијат иницијативи за една или повеќе области од образованието, обуката и младите и да промовираат иновации, размена на искуства и вештини меѓу различни видови на организации од образованието, обуката и младите или во други релевантни области.

 

 • Сојузи на знаење меѓу високообразовни институции и претпријатија - кои имаат за цел иновации, претприемништво, креативност, вработливост, размена на знаење и/или мулти-дисциплинарна настава и учење;

 

 • Сојузи на секторски вештини - поддржуваат дизајнирање и спроведување на заеднички наставни програми од стручното образование, како и методологии за спроведување настава и обука, врз основа на трендовите во конкретен економски сектор и потребните вештини за да се постигнат резултати во една или повеќе професионални области;

 

 • Градење капацитети - соработка со партнерски држави во високото образование и младите заради модернизација и интернационализација.

 

 • ИТ платформи како што се eTwinning, School Education Gateway, European Platform for Adult Learning (EPALE) и European Youth Portal, кои нудат виртуелни колаборативни простори, бази на податоци за можности, заедници за практиика и други онлајн услуги за наставници, обучувачи и практичари во областа на училишното и андрагошкото образование како и за младите, волонтерите и младинските работници ширум Европа и надвор од неа.

 

Клучна акција 3 – Поддршка за реформа на политики

 

Оваа клучна акција поддржува:

 

 • Знаење од областите на образованието, обуката и младите за креирање политики врз основа на докази и за мониторинг, особено на:
  • Анализи за конкретни држави и за одредени теми, вклучувајќи ги и оние направени во соработка на академски мрежи;
  • Учење и ревидирање од страна на колеги со помош на отворениот метод на координација во образованието, обуката и младите.

 

 • Иницијативи за иновации на политики за стимулирање развој на иновативни политики кај засегнатите страни и за јавните власти да ја тестираат ефективноста на иновативните политики преку теренски проби врз основа на здрави методологии за евалуација;

 

 • Поддршка на алатки за креирање европски политики за поголема транспарентност и признавање на вештините и квалификациите, како и за трансфер на кредити, обезбедување квалитет, поддршка на неформалното и информалното учење, управување со вештините и обезбедувањето насоки.

 

 • Соработка со меѓународни организации со позната експертиза и аналитички капацитет (како што е OECD  и Советот на Европа), за да се зајакне ефектот и додадена вредност на политиките од областа на образованието, обуката и младите;

 

 • Дијалог на засегнати чинители, промоција на политики и програми кои вклучуваат јавни власти, провајдери и играчи од областа на образованието, обуката и младите заради подигнување на свеста за агендите на европските политики, особено за Европа 2020,  Образование и обука 2020, Европската стратегија за млади, како и надворешната димензија на европските политики за образование, обука и млади.

 

Спорт

Акциите од областа на спортот поддржуваат:

 

 • Колаборативни партнерства - го промовираат интегритетот на спортот (антидопинг, борба против местење натпревари, заштита на малолетници), поддржуваат иновативни приоди во спроведувањето на ЕУ принципите за добро владеење во спортот, ЕУ стратегиите од областа на социјалната инклузија и еднаквите можности, поттикнувајќи учество во спортот и физичката активност (поддржувајќи ја имплементацијата на ЕУ Правилникот за физички активности, волонтерството, вработувањето во спортот, како и образованието и обуката во спортот), и поддршката за спроведување на Правилникот на ЕУ за двојни кариери на спортистите.

 

 • Непрофитни европски спортски настани - одредени организации се одговорни за подготовка, организација и за последователните активнсти од даден настан, како организацијата на тренинг активности на спортисти и волонтери во подготовката на настанот, церемониите за отворање и затворање на настанот, натпреварите, страничните активности на спортскиот настан (конференции, семинари), како и имплементацијата на активности како што се евалуација или последователните активности;

 

 • Зајакнување на истражувачката база за креирање политики преку студии, собирање податоци, истражувања, вмрежувања, конференции и семинари за добра практика од програмски држави и спортски организации што ги засилуваат мрежите на ниво на ЕУ;

 

 • Дијалог со релеватни европски засегнати чинители - главно годишниот ЕУ спортски форум и поддршка за настани на спортското претседателство организирани од државите-членки на ЕУ кои го имаат претседателството.

 

Кој ја реализира Ерамус+ програмата?

Европска комисија

Европската комисија е одговорна за спроведувањето на програмата Еразмус+. На европско ниво, Извршната агенција за образование, аудиовизуелна политика и култура на Европската комисија (Извршна агенција) е одговорна за имплементацијата на централизираните акции на програмата Еразмус+.

 

Европската комисија, главно преку Извршната агенција, е одговорна за:

 

 • Спроведување на студии од областите поддржани од програмата;
 • Спроведување истражувања кои се базираат на докази преку мрежата на Евридика;
 • Подобрување на видливоста и системскиот ефект на програмата преку активности на дисеминација и експлоатација на програмските резултати;
 • Обезбедување облигационо управување и финансирање на телата и мрежите поддржани од програмата Еразмус+;
 • Управување со повици за тендери за обезбедување услуги во рамките на програмата.

 

Национални агенции

Програмата Еразмус+ главно се спроведува преку индиректно управување, што значи дека Европската комисија им доверува буџет за реализација на задачите на националните агенции. Овој приод е најпогоден за корисниците и лесно се адаптира на различните национални системи за образование, обука и млади. Националните агенции ја промовираат и спроведуваат програмата на национално ниво и се врската меѓу Европската комисија и организациите-учеснички. Тие:

 

 • Обезбедуваат соодветна информација за програмата Еразмус+;
 • Администрираат фер и транспарентен процес на селекција на проектни апликации кои треба да се финансираат во нивната држава;
 • Ја мониторираат и евалуираат имплементацијата на програмата во нивната држава;
 • Обезбедуваат поддршка за апликантите и организациите низ проектниот животен циклус;
 • Ефективно работат со мрежата на сите национални агенции и со Европската комисија;
 • Гарантираат видливост на програмата;
 • Ја промовираат дисеминацијата и експлоатацијата на резултатите на програмата на локално и на национално ниво.
 • Ја поддржуваат квалитативната имплементација на програмата и/или предизвикува развој на политики во областите поддржани од програмата;
 • Обезбедуваат поддршка за нови корисници и за непривилегирани целни групи со цел да се отстранат пречките за целосно учество во програмата;
 • Соработуваат со надворешни тела заради поголем ефект на програмата во државата.

 

Други тела вклучени во реализацијата на програмата

Покрај телата споменати погоре, структурите споменати подолу обезбедуваат комплементарна експертиза во реализацијата на програмата Еразмус+:

Мрежата Евридика

Мрежата Евридика главно се фокусира на начинот на којшто е структуирано и организирано образованието во Европа, на сите нивоа и има за цел да придонесе кон подобро разбирање на системите во Европа. Им обезбедува на оние кои се одговорни за образовните системи и политики во Европа компаративни анализи на европско ниво и конкретни национални информации од областа на образованието и младите што би им помогнало во нивното донесување на одлуки. Евридика произведува огромно количество на информации, вклучувајќи детални описи и прегледи на националните образовни системи (National Education Systems and Policies), компаративни тематски извештаи (Thematic Reports), индикатори и статистика (Key Data Series) и серија на факти и бројки поврзани со образованието, како што се националните образовни структури, училишните календари, споредба на платите на наставниците и за потребното време на настава за државите и образовното ниво (Facts and Figures).

 

Повеќе информации може да се најдат на веб-страницата на Извршната агенција: https://eacea.ec.europa.eu/homepage

Јутвики (Youth Wiki) мрежа на национални точки

Јутвики е интерактивна алатка која нуди информации за ситуацијата на младите во Европа, како и на националните младински политики на еден кохерентен и ажуриран начин. Финансиската помош се дава на телото одредено од националните власти од програмските држави за спроведување на акции за производство на информации за дадените држави, за компаративни државни описи и за индикатори кои придонесуваат за подобро разбирање на младинските системи во Европа. Од 2018 година, Националната агенција ја делегираше оваа мрежа на Националниот младински сојуз на Македонија (НМСМ).

eTwinning центри за поддршка

eТвининг е заедница на наставници од предучилишно до вишо средно образование, хостирана на безбедна платформа која е пристапна само за наставниците одобрени од националните власти. Учесниците можат да се вклучат во многу активности: спроведување проекти со други училишта и одделенија; дискусии со колеги и развој на професионално вмрежување; ангажирање во бројни можности за професионален развој (онлајн и лице в лице); итн. eТвининг е финансиран од клучна акција 2 од програмата Еразмус+. Над 570.000 наставници од над 190.000 училишта се регистрирани и речиси 75.000 проекти се случиле во програмските држави.

 

Листа на услуги и информации има на: http://www.etwinning.net/en/pub/get_support/contact.htm 

 

Патека за училишно образование (School Education Gateway - SEG)

Патеката за училишно образование е европска онлајн платформа за училишно образование која е на располагање на 23 јазици на ЕУ, со цел да им обезбеди сè што им треба на наставниците (информации, учење и професионален развој, колегијална поддршка и вмрежување, колаборативни проекти и можности за мобилност, увид во политики итн.). Бидејќи станува збор за јавна веб-страница, таа е отворена за сите на интернет.

SEG нуди широк опсег на содржина, како што се добрите практики од европските проекти; месечните блог-придонеси и видеоинтервјуа од европски експерти за училишно образование; онлајн курсеви за наставници за да им помогне да се справат со тематските предизвици на училницата; ресурси како што се наставни материјали, туторијали и Европскиот пакет за училишта (European Toolkit for Schools); информации за училишно образовни политики; тематски вести и настани, курсеви на самото место, работа во сенка, наставни задачи итн., кои можат да бидат финансирани од клучната акција 1 на Еразмус+:

 

 • Еразмус+ алатката „Каталог на курсеви" (за лице в лице можности за обука);
 • Еразмус+ алатката „Можности за мобилност“ (за мобилност на наставници од КА1);

http://schooleducationgateway.eu

EPALE

Електронската платформа за образование на возрасните во Европа - EPALE - е иницијатива на Европската комисија финансирана од Еразмус+. Таа е отворена за наставници, обучувачи и волонтери како и за креатори на политики, истражувачи, медиуми и академици вклучени во образованието на возрасните. Платформата нуди можности за вмрежување, дискусии и размена на добри практики со лица вклучени во образованието за возрасните од цела Европа, како и инструменти од посебен интерес на (потенцијалните) корисници на програмата Еразмус+ како на пример:

 

 • Календар на курсеви и настани кои можат да се користат:
  • За да се најдат можности за мобилности на корисниците на проектите од КА1;
  • За промоција на курсеви и настани организирани од проектите на КА2;
  • Алатка за барање партнери, за подготвување проекти, за барање работа во сенка;
  • Практичарите добиваат алатка за да се поврзат со луѓе и организации со сличен интерес;
  • Колаборативни простори за проектни партнери да можат да работат во безбедна средина;
  • Ресурсен центар за извештаи, прирачници и друг вид на материјали;
  • Блог за учесници од проекти, за споделување искуства, видеа, презентации итн.

 

Пристап до EPALE може да се добие на: http://ec.europa.eu/epale.

 

Мрежата на Еврогајденс (Euroguidance)

Еврогајденс е европска мрежа од национални ресурсни и информативни центри. Сите Еврогајденс-центри имаат две заеднички цели:

 

 • Да ја промовираат европската димензија во насочувањето во образованието и стручната обука;
 • Да обезбедат квалитетни информации за доживотното насочување и мобилност за целите на учење.

 

Главната целна група на Еврогајденс се практичарите советници како и креаторите на политики за секторите образование и вработување во сите европски држави. 

Повеќе информации има на: http://euroguidance.eu/.

Европас (Europass) национални центри

Европас има за цел да им помогне на лицата да ги презентираат и документираат своите вештини и квалификации на јасен и транспарентен начин низ цела Европа. Со оваа иницијатива се олеснува комуникацијата меѓу оние кои бараат работа и работодавачите, како и мобилностите за работење или учење. Во секоја држава, Националниот Европас центар ги координира сите активности поврзани со Европас документите. Тоа е првата контакт-точка за секое лице или организација заинтересирани да го користат или да научат повеќе за Европас.

Повеќе информации има на: http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres

 

Европска рамка на квалификации (European Qualifications Framework - EQF) Национални координативни точки - NCP)

EQF NCPs ги поддржуваат националните власти во воспоставувањето на националните рамки на квалификации. Активностите на EQF NCPs се насочени кон следново:

 

 • Референцирање на национални системи на квалификации со европско референтно ниво;
 • Референцирање на соодветното EQF ниво на квалификации, сертификати, дипломи и Европас документи издадени од компетентни власти.

 

Повеќе информации има на: http://ec.europa.eu/ploteus

 

Европски кредит систем за стручно образование и обука (European Credit System for Vocational Education and Training - ECVET)

Европскиот кредит систем за стручно образование и обука (ЕКВЕТ) е европски инструмент за промоција на заемната доверба и мобилноста во стручното образование и обука. Изготвен од страна на државите-членки на Европската Унија, во соработка со Европската комисија, ЕКВЕТ се донесува од Европскиот парламент и од Советот на 18-ти јуни 2009 година.

 

Донесувањето и имплементацијата на ЕКВЕТ во државите-учеснички е доброволно.

 

ЕКВЕТ се базира на концепти и процеси кои се користени на систематски начин за воспоставување на пријателско-кориснички јазик за транспарентност, трансфер и признавање на резултатите од учење. Некои од овие концепти и процеси се веќе вградени во многу квалификациски системи низ Европа.

 

ЕКВЕТ се базира на:

 • Резултати од учењето, кои претставуваат опширни искази за знаењата, вештините и компетенциите кои можат да се стекнат во мноштво контексти на учење.
 • Тематски целини базирани на резултати од учењето кои претставуваат компоненти на квалификациите. Тематските целини можат да бидат оценувани, валидирани и признаени.
 • ЕКВЕТ бодови кои даваат дополнителни информации за единиците и квалификациите во нумеричка форма.
 • Кредити кои се доделуваат за оценети и документирани резултати од учењето. Кредитот може да се трансферира во други содржини и да биде акумулиран при стекнувањето на квалификација на база на стандарди на квалификации и постојните правила во одредена држава.
 • Заемна доверба и партнерство меѓу организациите учесници изразено преку Меморандум за разбирање и Договор за учење.

Повеќе информации за ECVET на: https://www.ecvet-secretariat.eu/en

 

Мрежа на национални референтни точки на Европското обезбедување на квалитет во СОО (EQAVET)

EQAVET Националните референтни точки (NRP) се воспоставени од националните власти за да ги соберат на едно место постоечките релевантни тела, како што се социјалните партнери и сите засегнати страни на национално и регионално ниво, за да придонесат во спроведувањето на Европската рамка за обезбедување квалитет во стручното образование и обука. EQAVET националните точки имаат за цел 1) да обезбедат активна поддршка за имплементацијата на EQAVET работната програма, 2) да преземат конкретни иницијативи за промоција на натамошен развој на EQAVET рамката во национален контекст, 3) да го поддржи самооценувањето како комплементарен и ефективен начин на обезбедување квалитет што овозможува мерење на успехот и идентификација на областите што треба да се подобрат и 4) да гарантира ефективно дисеминирање на информациите до засегнатите страни. Повеќе информации може да се најдат на: http://www.eqavet.eu/

 

SALTO ресурсни центри

Целта на SALTO-ресурсните центри е да помогне во подобрувањето на квалитетот и ефектот од проектите финансирани од програмата Еразмус+.

МЛАДИ

Во областа на младите, SALTO ресурсните центри обезбедуваат експертиза, ресурси, информации и обука во конкретни области за Националните агенции и за други актери вклучени во младинската работа, и се залагаат за признавање на неформалното и информалното учење. Тие или имаат тематски фокус (учество и информации, инклузија и разновидност, обука и соработка), или географски (Источно партнерство и Русија, Јужен Медитеран, Западен Балкан).

Работата на младинските SALTO центри вклучува:

 • Организирање на курсеви за обука, студиски посети, форуми, активности за градење соработка и партнерство;
 • Развивање и документирање на методи и алатки за обука и младинска работа;
 • Преглед на европските активности за обука коишто им се на располагање на младинските работници со помош на Европскиот календар за обука;
 • Издавање практични публикации и насоки;
 • Обезбедување ажурирани информации за европската младинска работа;
 • Обезбедување база на податоци од обучувачи и ресурсни лица од областа на младинската работа и обуката;
 • Мониторинг на волонтерските акредитации на Еразмус+ во партнерските држави од соседството на ЕУ;
 • Координирање на имплементацијата на Јутпас (Youthpass), инструментот што ја поддржува валидацијата на резултатите од неформалното и информалното учење кај мобилноста на младите и активностите на младинските работници.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Во областа на образованието и обуката, SALTO центарот нуди платформа за европските активности за обука со цел подобрување на квалитетот и ефектот на програмата Еразмус+ на системско ниво. Ваквите активности - работилници, курсеви за обука, семинари и активности за градења партнерства за приоритетните теми на Еразмус+ - им овозможуваат на засегнатите страни, меѓу другото, да ги развијат своите организациски капацитети за потполно да ги искористат можностите на Еразмус+, да ги споделат најдобрите практики од европските држави, да најдат партнери или да го зголемат влијанието на проектот на европско ниво. SALTO центарот за образование и обука обезбедува експертиза, ресурси и информации за овие можности за обука за засегнатите страни и за националните агенции од областа на образованието и обуката. Повеќе информации има на: www.salto-youth.net and www.salto-et.net

 

Мрежата Евродеск (Eurodesk)

Мрежата Евродеск нуди сервисни информации за млади и на оние кои работат со нив на европските можности од областа на образованието, обуката и младите, како и на вклучувањето на младите во европските активност. Мрежата е присутна во сите програмски држави и е координирана од европско ниво од страна на Евродеск-Брисел канцеларијата за врски и таа нуди одговори на прашања, информации за финансии, за настани и публикации. Исто така, придонесува за анимација на Европскиот младински портал.

 

Европскиот младински портал нуди европски и национални информации и можности кои се интересни за младите кои живеат, учат и работат во Европа. Нуди информации за осум главни теми, опфаќа 33. држави и е на располагање на 27. јазици. За пристап до European Youth Portal одете на: http://europa.eu/youth/splash_en. За повеќе информации за Евродеск, одете на: http://www.eurodesk.eu.

 

БУЏЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

 

Согласно амандманот C(2020) 1159 од 3 март 2020 година на работната програма на ЕК ГД Образование и култура за имплементација на програмата Еразмус+, Република Северна Македонија ги има на располагање следниве буџети изразени во евра и распределени по акција.

 

Образование и обука

6.261.284

Млади

469.295

Транснационални активности за соработки ТАС

62.000

Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави

51.796

ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+

(€) 6.844.375

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

МЛАДИ

Клучна акција 1

4.014.742

Клучна акција 1

297.401

Клучна акција 2

2.246.542

Клучна акција 2

150.362

/

/

Клучна акција 3

21.532

ТАС

40.000

ТАС

22.000

Вкупно

6.301.284

Вкупно

(€) 491.295

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Училишно образование

КА1

КА2

Вкупно €

263.955

924.800

1.188.755

 

Високо образование

КА1

КА2

Вкупно €

2.469.660

440.000

2.909.660

Стручно образование и обука - ВЕТ

КА1

КА2

Вкупно €

1.218.692

436.742

1.655.434

 

 

Образование за возрасни

КА1

КА2

Вкупно €

62.435

445.000

507.435

 

 

Млади

КА1

КА2

КА3

Вкупно €

297.401

172.362

21.532

491.295

 

Транснационални активности за соработки ТАС

Училишно образование

Стручно образование и обука

Високо образование

Образование на возрасни

Млади

Вкупно €

10.000

15.000

10.000

5.000

22.000

62.000

 

КА107 - Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави

Инструмент

Буџет

ENI SOUTH

11.084

ENI EAST

4.108

EaP Windows Georgia

8.790

EaP Windows Moldova

5.860

EaP Windows Ukraine

8.790

South-Med Windows Tunisia

8.790

Juncker Africa Algeria

5.860

Juncker North Africa

5.860

Juncker Africa EXTRA ACP

8.560

TOTAL RUSSIA

4.953

ASIA

8.910

MIDDLE EAST

1.093

LATIN AMERICA

2.836

SOUTH AFRICA

1.318

EDF/ACP

2.580

IPA WESTERN BALKANS

31.067

INDUSTRIALIZED AMERICAS

2.678

INDUSTRIALIZED ASIA

2.430

Вкупно

€125.567

 


 

БУЏЕТ ЗА Е+ ПО РОКОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Рок: 5.2.2020

KA1

КА101 - Училишно образование

263.955

КА102 - Стручно образование и обука

1.218.692

КА103 - Високо образование

2.469.660

КА104 - Образование на возрасни

62.435

КА105 Млади - Младинска размена

72.863

КА105 - Млади - Мобилност на младински работници

31.227

KA2

КА205 - Млади - Стратегиски партнерства - иновации

52.627

KA3

КА347 – Младински дијалог

7.536

 

Вкупно

€4.178.995

Важно: Во однос на акцијата КА1 Млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

КА107 - Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави (види погоре)

Рок: 23.4.2020

KA2

КА201 - Училишно образование - Стратегиски партнерства

462.400

КА229 - Училишно образование - Стратегиски партнерства - училишни размени

462.400

КА202 - Стручно образование и обука - Стратегиски партнерства - иновации

436.742

КА203 - Високо образование - Стратегиски партнерства - иновации

440.000

КА204 - Образование на возрасни - Стратегиски партнерства – иновации

311.500

КА204 - Образование на возрасни - Стратегиски партнерства - размена на добри практики

133.500

 

Вкупно

€2.246.542

Рок: 30.4.2020

КА1

КА105 - Млади - Младинска размена

72.863

КА105 - Млади - Мобилност на младински работници

31.227

КА2

КА205 - Млади - Стратегиски партнерства - размена на добри практики

45.108

КА3

КА347 - Млади

7.536

 

Вкупно

€156.734

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

Рок: 1.10.2020

КА1

КА105 - Млади - Младинска размена

62.455

КА105 - Млади - Мобилност на младински работници

26. 766

КА2

КА205 - Млади - Стратегиски партнерства - иновации

52.627

КА3

КА347 - Млади

6.460

 

Вкупно

€148.308

Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави

НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА 2020 ГОДИНА

 

Национални приоритети за програмата Еразмус+ за 2020 година се:

1)      Зелена агенда – Овој приоритет се однесува на сите клучни акции и произлегува од приоритетите на Еразмус+ за 2020, како и од напорите на Владата да предложи мерки за воспоставување на таканаречените „зелени работни места“ како и за „позеленување“ на голем број мерки.

2)      Повеќе училишта во Еразмус+ - Овој приоритет се надоврзува на минатогодишните активности на градење капацитети на училиштата (градинки, основни и средни училишта). Целта е да се зголеми бројот на потенцијалните училишта-корисници на грантови од Еразмус+ програмата во пресрет на новата двојно поголема програма.

3)      Зголемување на вработливоста – Овој приоритет кореспондира со голем број на закони донесени во 2019 година што се сега во фаза на имплементација, како и проекти кои ќе имаат влијание врз вработувањето на младите (гаранцијата за млади, субвенции за млади, обуки за млади итн.).

4)      Поголема соработка со Република Грција – Овој приоритет е во насока на зајакнување на врските меѓу двете држави како дел од спроведување на мерките за градење доверба, особено по потпишувањето на Преспанскиот договор и добивањето датум за почеток на пристапни преговори.

5)      Инклузија – Овој приоритет произлегува од бројните законски решенија што Владата ги донесе во изминатиов период кои значително ја подобруваат климата за вклучување на лицата со попреченост и оние со помалку можности во главните општествени текови.

Приоритетите наведени погоре, заедно со официјално одобрените приоритети може да се најдат на веб-страницата на Националната агенција https://www.na.org.mk/index.php/mk/.

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА 2020

 

Во текот на 2020 година, Националната агенција има предвидено пет дополнителни цели што треба да се случуваат во 2020 година. Некои од нив ќе бидат заокружени до крајот на годината, а некои ќе продолжат да се спроведуваат и за време на следната финансиска рамка 2021-2027 на програмата Еразмус+ и тоа:

 

1)      Подобрување на системот на оценување на квалитетот на апликациите – Националната агенција избра нов тим на надворешни експерти во 2018 година. На барање на Националната агенција и заради зголемување на довербата на јавноста во институцијата, изборот на надворешните експерти го направи независна комисија составена од меѓународни експерти кои добро ја познаваат реалноста во Република Северна Македонија. Со избраните евалуатори (надворешни експерти) Националната агенција редовно спроведува обуки за градење на капацитетите на новата група. Обуките ги држи консултант кој истовремено е задолжен - засега - за оценување на нивната работа по секој повик. Полека се воведува и нов инструмент - „евалуација на работата на надворешните експерти“ којшто треба да биде испробан со новата програмата од 2021 година.

 

2)      Дигитализација – Воспоставување на DMS и сметководствен софтвер, а со тоа и надминување на една од клучните забелешки од надворешната ревизија. Дополнителна вредност носи и модулот за регионално мапирање на проектите на Е+ како и модулите како Application Information System (еден вид на HELPDESK функционалности што го намалуваат ризикот од задачите поврзани со управувањето на проектите и апликациите). Националната агенција доби зелено светло од Делегацијата на Европската унија и Секретаријатот за европски прашања и ја изготви спецификацијата за набавката како и неопходните проектни цели и задачи што го вклучуваат и вградувањето на новата директива за Е-фактурирање, како и создавање на веб-страница која ќе биде приспособена на потребите на лицата со посебни потреби. Целиот процес на дигитализација ќе се спроведе преку инструментот European Union Integration Facility од ИПА 2 што треба да започне во средината на јуни.

 

3)      Преструктуирање на институцијата - Националната агенција започна процес на реконструкција уште во 2018 година користејќи го приодот оддолу-нагоре и водејќи сметка за новините на новите програми на Еразмус+ и Европскиот солидарен корпус. Минатата година беше склучен договор со меѓународен консултант кој потоа спроведе интервјуа и прашалник со вработените. Следуваше 3-дневна работилница и конечно до Националната агенција беа доставени три можни сценарија за реконструкција. До крајот на 2020 година се очекува да биде донесена одлука за новата структура на Националната агенција токму во пресрет на новата програма. Дотогаш се тестира новото пилот-одделение за мониторинг и анализа.

 

4)      Изготвување политики – Националната агенција се стреми да стане една од највидливите институции при изготвувањето на политиките од областа на образованието, младите и спортот, особено во пресрет на почетокот на преговорите за членство во ЕУ.

 

5)      Транспарентност и отвореност - Националната агенција во текот на 2019 година спроведе вкупно 46 настани на коишто учествувале 3145 учесници (речиси секоја недела). Веб-порталот редовно се ажурира со информации од настаните и со најави за тековни и идни настани. Бројот на посети беше 75.552 од кои 52.097 беа поединечни од ист посетител. Facebook-страницата на Националната агенција имаше 64.725 поединечни посети од ист посетител и нови 3802 лајкови на фан-страницата. Во 2020 година ќе се работи на поставување нова и подобра веб-страница и ќе се зголеми соработката со медиумите за благовремено да се искомуницираат новините од новата програма со јавноста.

 

 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

За подобро да се разбере тековната состојба, Националната агенција направи компаративна анализа на последните четири години (2016–2019) од каде може да се извлечат неколку заклучоци (видете ја табелата подолу). Имено, постојано се зголемува бројот на пристигнати апликации, а со тоа се зголемува и бројот на одобрени проекти. За разлика од 2016 година, кога имаше само 91 одобрени и финансирани апликации со вкупен буџет од 4.857.021 eвра, во 2019 година има значително зголемување и на поднесени (629) и на одобрени (227) апликации што влијае и на добиениот буџет (во 2019 г. се зголеми на 9.274.545 евра).

Изразено во проценти, Националната агенција во 2019 година е поуспешна за 192% во однос на 2016 година кога станува збор за поднесени апликации, а 249% кога станува збор за одобрени проекти. Тоа практично значи дека Националната агенција го зголемила својот учинок за два ипол пати во однос на 2016 година. Поради недоволни средства од програмата, голем број на апликации – 173 - останaа на резервна листа со побарување од 12.781.777 евра што зборува за потенцијалната стапка на апсорпција на корисниците во Република Северна Македонија.


 

 

Од табелата подолу се гледа состојбата со Националната агенција во последните четири години, што пак, реално ја дава појдовната точка за идната програма Еразмус+.

 

 

Години

Поднесени апликации

Побарани средства

Одобрени апликации

Вкупен доделен износ

2016

328

13.686.822

91

4.857.021

2017

409

21.206.609

93

5.357.418

2018

435

23.212.483

117

6.161.456

2019

629

33.337.084

227

9.492.415

*Сумите се прикажани во eвра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еразмус+ и Европскиот солидарен корпус 2020 - Општо

 

Планирани активности за 2020 г.

Целна група

Методи/алатки/теми

Календар 2020

Одржување на веб-страницата согласно насоките од Брисел

Пошироката јавност/потенцијални корисници

План за комуникација 2020, редовно ажурирање на содржината и на facebook, првични обиди за правење веб-страница за лица со посебни потреби.

I, II, III и IV квартал

Започнување на процес на ребрендирање

Пошироката јавност, корисници, NA

Графити-настан и иницирање јавна дебата и објава на   ребрендирањето

III и IV квартал

Обезбедување обука за ефективно користење на Е+ платформата за дисеминација и експлоатација на резултати

Медиуми, нови корисници

Работилници, вебинари, семинари...

II, III и IV квартал

Годишна селекција на национални проекти (добри практики) за Erasmus+ Role model

Заокружени проекти/корисници

Според насоките во Водичот на НА (III.13). Правење работна група за селекција со програмски службеници). Цел- позитивни проекти за социјална инклузија, заштита од исклученост и радикализација и поттикнување на активно граѓанство.

IV квартал

Примена на структурирана рамка за запознавање со резултатите преку медиуми/социјални мрежи/на сите нивоа

Пошироката јавност, медиуми

Објави, учество на ТВ дебати и новински написи, интервјуа, радио емисии, делење промотивни материјали, брошури итн.

II, III и IV квартал

Инфо ден за централизирани акции

Еразмус координатори, поширока јавност

Инфо ден

јуни

Изготвување на Национална стратегија за интернационализација по финскиот модел

Стручни училишта, МОН, универзитети, млади, локални бизниси

Работна група за правење на стратегијата, организирање работилници, семинари со помош на финската НА

јануари-декември

Обуки на надворешни експерти за квалитетно оценување апликации

Надворешни експерти на НА

Најмалку две работилници, една за изготвување Етички кодекс за евалуатори на НА

Јануари - декември

Клиника за неуспешни предлог-проекти

Неуспешни апликанти, нови

Материјали за обука на работилница

III квартал

Промоција на акредитации

Сите корисници на Е+

Инфо-денови, медиумски настапи, средби

Јуни-декември

Можностите на еТвининг/Евридика

Донесувачи на одлуки, МОН, БРО,

Работилница

Септември

еТвининг и интернационализација

Донесувачи на одлуки, МОН, БРО

Работилница

Октомври

 

 

Училишно образование

Планирани активности за 2020

Целна група

Методи/алатки/теми

Индикативен календар 2020

Обезбедување обука за ефективно користење на Е+ платформата за дисеминација и експлоатација на резултати

Градинки, основни и средни училишта

Работилници, вебинари, семинари...

II, III и IV квартал

Промоција на онлајн платформите за училишно образование (eTwinning, School Education Gateway (SEG)) итн.

Наставници/училишта/градинки/локални бизниси/БРО итн.

Инфо-денови за e-Twinning и SEG, средби со засегнати чинители (БРО, општини, МОН), посета на училишта, фокус на ученици со посебни потреби.

II, III и IV квартал

Содржини на онлјан платформите на eTwinning и SEG во вид на добра практика; новости, контакти со тематски експерти/автори на написи блогови, онлајн материјали за употреба на Академијата за наставници на SEG (во соработка со МОН).

Наставници/училишта/градинки/општини/БРО итн.

Новини, студии, педагошки практики од образовниот   систем за двете платформи - e-Twinning Live и School Education Gateway. Едукативни настани (саем, конференција, настан за наставници итн.) промовиран меѓународно. Соработка со институции (за инклузија) преку eTwinning амбасадори.

I, II, III и IV квартал

Работилница за конечни извештаи

Е+ координатори и корисници

Работилница за користење алатки при достава на конечни извештаи

јуни - септември

Техничка помош за аплицирање

Потенцијални апликанти

Работилници, инфо-денови

јануари-декември

Инфо-денови за Е+ новости

Сите потенцијални корисници

Инфо-денови

февруари - декември

Годишна селекција на национални проекти (добри практики) од училишно образование за Erasmus+ Role model

Заокружени проекти/корисници

Според насоките во Водичот на НА (III.13). Цел- позитивни проекти од училишното образование

IV квартал

Градење капацитети на градинки и училишта (вклучувајќи и стручни) од сите 8 плански региони.

Наставници и училишна администрација и градинки

1) Поддршка за самото место при имплементација, 2) Градење капацитети на други училишта кои не биле вклучени во 2019 год.

јануари - декември

Градење капацитети на сметководители во училишта од 8. плански региони

Наставници и училишна администрација и градинки

Работилница, семинар

август - септември

Градење капацитети на директори на училишта од 8 плански региони

Директори и градоначалници

Работилница за Еразмус+

август - септември

Специјализирани работилници за училишта со КА 229 проекти

Сите училишта

Работилница за пишување конечни извештаи за КА 229 проекти

III и IV квартал

еТвининг и инклузија

Училишта, МОН, БРО

Семинар

Ноември

еТвининг и ИКТ

Училишта, МОН, БРО

Работилница

Ноември

 

Стручно образование и обука

Планирани активности за 2020

Целна група

Методи/алатки/теми

Индикативен календар 2020

Годишна селекција на национални проекти (добри практики) за Erasmus+ Role model

Заокружени проекти/корисници

Според насоките во Водичот на НА (III.13). Цел- позитивни проекти од стручно образование и обука

IV квартал

Обезбедување обука за ефективно користење на Е+ платформата за дисеминација и експлоатација на резултати

Стручни училишта, стопански и занаетчиски комори, мали претпријатија

Работилници, вебинари, семинари...

II, III и IV квартал

Работилница за конечни извештаи

Е+ координатори и корисници

Работилница за користење алатки при достава на конечни извештаи

јуни - септември

Техничка помош за аплицирање

Потенцијални апликанти

Работилници, инфо-денови

јануари-декември

Инфо-денови за Е+ новости

Сите потенцијални корисници

Инфо-денови

февруари - декември

Поттикнување учество на луѓе со посебни потреби во КА 1 проекти

Поширока јавност, НВО, стручни училишта, потенцијални апликанти

Средби со координатори, НВО претставници кои работат со оваа целна група

II, III и IV квартал

Учество на меѓународен самит за мобилност

КА1 -учесници во мобилности, носители на ВЕТ чартер

ВЕТ самит

IV квартал

Проширување на мрежата на ЕКВЕТ експерти

Провајдери на СОО, стручни училишта, МОН, ЦСОО

Отворен повик за нови експерти

II квартал

Европска недела на СОО (VET skills week)

Провајдери на СОО, стручни училишта, МОН, ЦСОО

Промоција и учество на Европска недела на СОО (VET skills week)

IV квартал

Промоција на VET Tracer Study

Поширока јавност, стручни, комори

Дебати, прес, средба со медиуми, МОН

јуни - декември

Воведување Денови на интернацио-нализација на СОО фински модел

Стручни училишта, МОН, работодавачи, комори, провајдери

Работилници, семинари, медиуми

јуни - декември

Промоција на Еразмус Про

Стручни училишта, работодавачи

Стратегиска соработка со Junior AchievementБрисел

јуни - декември

Подготовка на промотивни материјали и преводи за ЕКВЕТ

МОН, стручни училишта, наставници

Средби, дебати, дискусии

Јуни - декември

Промоција на употребата на личните записи на Европас

МОН, комори, универзитети, стручни училишта, провајдери

Тркалезна маса

II и III квартал

Дефинирање резултати од учењето согласно ЕКВЕТ

Провајдери, МОН, универзитети

Работилница

III и IV квартал

Промоција на употребата на EQAVET индикатори

МОН, провајдери, стручни училишта, универзитети

Конференција

III и IV квартал

Учество на меѓународни ЕКВЕТ настани

Вработените од НА

Меѓународни конференции, годишен форум, средби на мрежата

II, III и IV квартал

 

Високо образование

Планирани активности за 2020

Целна група

Методи/алатки/теми

Индикативен календар 2020

Годишна селекција на национални проекти (добри практики) од училишно образование за Erasmus+ Role model

Заокружени проекти/корисници

Според насоките во Водичот на НА (III.13). Цел- позитивни проекти од училишното образование

IV квартал

Обезбедување обука за ефективно користење на Е+ платформата за дисеминација и експлоатација на резултати

Универзитети, тинк-тенкови, комори

Работилници, вебинари, семинари...

II, III и IV квартал

Поттикнување учество на луѓе со посебни потреби во КА 1 проекти

Поширока јавност, НВО, универзитети, потенцијални апликанти

Средби со координатори, НВО, студенти - сведоштва

II, III и IV квартал

Промоција на иницијативата „Студирај во Република Северна Македонија“

Поширока јавност, универзитети

Средби со координатори, студенти и со WBAA, странски ентитети

I, II, III и IV квартал

Промоција на меѓународна мобилност на кадар/студенти со партнер-држави

Координатори, студенти, мрежи

Консултации, работилници, инфо-ден

I и IV квартал

Конференција за KA103, KA107, KA203, Study in Europe

Еразмус координатори, декани, ректори

2-дневна конференција со ново инфо за програмата. Панел дискусија на тема „Како се зборува со младата генерација“

септември

Инфо-ден за централизирани акции

Координатори, декани, ректори

Инфо-ден, дебата

февруари

Инфо-денови

Сите потенцијални апликанти

Инфо-ден

февруари - декември

Техничка помош за аплицирање

Потенцијални апликанти

Работилници, инфо-денови

јануари-декември

Работилница за конечни извештаи

Е+ координатори и корисници

Работилница за користење алатки при достава на конечни извештаи

јуни - септември

Промоција на практиканства за дигитални можности

Координатори, персонал, студенти

Работилница, вебинар

февруари - декември

Промоција на Erasmus Student Network

Координатори

Инфо-ден

февруари - декември

Конференција за промоција на Европската младинска картичка и дигиталното образование

МОН, Делегација на ЕУ, студенти, универзитети, младински НВО,

Конференција со насочени пораки

I квартал

Промоција на истражувањето на тековната состојба со универзитети

Универзитети, МОН, студенти, комори

Дебати со засегнати страни

II, III и IV квартал

Истражување на економските ефекти од Еразмус+ врз економијата

МОН, универзитети, студенти, комори

Јавни дебати, медиумски настапи

II, III и IV квартал

 

Образование за возрасни

Планирани активности за 2020

Целна група

Методи/алатки/теми

Индикативен календар 2020

Годишна селекција на национални проекти (добри практики) од образование за возрасни Role model

Заокружени проекти/корисници

Според насоките во Водичот на НА (III.13). Цел- позитивни проекти од образование на возрасни

IV квартал

Обезбедување обука за ефективно користење на Е+ платформата за дисеминација и експлоатација на резултати

Тинк-тенкови, НВО, комори

Работилници, вебинари, семинари...

II, III и IV квартал

Промоција на EPALE

Корисници, НВО, провајдери, комори

Дистрибуција на инфо на веб-платформата, средби со корисници, провајдери

I, II, III и IV квартал

Изработка на материјали со инфо од НА за платформата EPALE

Провајдери, практичари, работодавачи, донесувачи на одлуки, апликанти

Вести, написи, добри практики, интелектуални трудови, настани

I, II, III и IV квартал

Поттикнување учество на луѓе со посебни потреби во КА 1 проекти

Поширока јавност, НВО, потенцијални  апликанти

Средби со НВО, провајдери на неформално образование

II, III и IV квартал

Инфо-денови

Сите потенцијални апликанти

Инфо-ден

февруари - декември

Техничка помош за аплицирање

Потенцијални апликанти

Работилници, инфо-денови

јануари-декември

Работилница за конечни извештаи

Е+ координатори и корисници

Работилница за користење алатки при достава на конечни извештаи

јуни - септември

Промоција на „Зелени работни места“

НВО, комори, медиуми, МОН, НРК

Конференција

I квартал

Млади и Европски солидарен корпус

 

Планирани активности за 2020

Целна група

Методи/алатки/теми

Индикативен календар 2020

Годишна селекција на национални проекти (добри практики) од млади

Заокружени проекти/корисници

Според насоките во Водичот на НА (III.13). Цел- позитивни проекти од областа млади

IV квартал

Обезбедување обука за ефективно користење на Е+ платформата за дисеминација и експлоатација на резултати кај младите

Младински НВО, училишта, комори

Работилници, вебинари, семинари...

II, III и IV квартал

Поттикнување учество на луѓе со посебни потреби во КА 1 проекти

Поширока јавност, младински НВО, потенцијални апликанти

Средби со млади, НВО, провајдери на неформално   образование, НМСМ

II, III и IV квартал

Инфо-денови

Сите потенцијални апликанти

Инфо-ден

февруари - декември

Техничка помош за аплицирање

Потенцијални апликанти

Работилници, инфо-денови

јануари-декември

Работилница за конечни извештаи

Младински НВО, корисници

Работилница за користење алатки при достава на конечни извештаи

јуни - септември

Промоција на резултатите од партнерството Youth@Work

Донесувачи на одлуки, власти, јавни тела, универзитети, медиуми

Средби, дебати, тркалезни маси

I, II, III и IV квартал

Промоција на резултатите од VET Tracer study

МОН, власти, комори, универзитети,   младински НВО, НМСМ

Средби, дебати, медиумски емисии

III и IV квартал

Промоција на истражувањето на високото образование

МОН, власти, студенти, универзитети

Средби, дебати, медиумски емисии

II, III и IV квартал

Промоција на истражувањето за младинска мобилност

МОН, универзитети, младински НВО

Средби, дебати, медиумски емисии

III и IV квартал

Конференција за промоција на Европската младинска картичка и дигиталното образование

МОН, Делегација на ЕУ, студенти, универзитети, младински НВО,

Конференција со насочени пораки

I квартал

Инфо-ден за централизирани акции – Градење капацитети

Координатори, декани, ректори

Инфо-ден, дебата

јуни

Натамошна стратегиска соработка со Младински сојуз Крушево

Млади, власти, медиуми, донесувачи на одлуки

Поддршка на 18. младинска конференција заедно со FES Скопје

септември

Стратегиска соработка со Португалската младинска агенција

МОН, младински НВО, провајдери на  неформално образование

Различни видови на заемна поддршка

јануари - декември

Регрутација на нови КА 3 корисници

Нови апликанти и младински НВО

Соработка со НМСМ, проверки, инфо-денови

I, II, III и IV квартал

Основање група на идни обучувачи за градење капацитети на младински НВО

Младински НВО, провајдери, обучувачи

Обука на обучувачи за „Handbook on Quality of Learning Mobility“ на Совет на Европа и за менторство

II, III и IV квартал

Истражување на миграција на млади според методологијата на МОФ

Млади, власти, младински НВО, НМСМ, универзитети

Студија за тековна состојба со миграцијата на млади и дебати

II, III и IV квартал

Обука за управување со проекти со корисници на ЕСК

Младински НВО, корисници, координатори

3 средби за управување со проекти, 1 средба за добри практики

II, III и IV квартал

Обука при пристигнување и среднорочна евалуација за ЕСК

Волонтери

Работилница

II, III и IV квартал

Обука за Назив за квалитет во ЕСК

Младински НВО, училишта, групи

Работилници

II, III и IV квартал

Годишна средба со EVS/QL носители

Акредитирани младински НВО

Годишен состанок

декември

Национален настан за ЕСК 2021

Пошироката јавност, медиуми, МОН

Настан за видливост

III и IV квартал

Настан „Прашај ја НА“

Волонтери, НВО, училишта

Тематска средба

II, III и IV квартал

Промоција на социјална вклученост

Млади со посебни потреби, НВО

Интерактивни сесии

Пред рок за аплицирање

 

 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА 2020 Г.

 

 

Индикатори

Таргет 2020

Број на учесници во доделени проекти за мобилност КА1 (заради учење)

Високо образование меѓу програмски држави

700

Стручно образование и обука

500

Млади

500

Персонал/Младински работници

Високо образование меѓу програмски држави

250

Стручно образование и обука

75

Училишно образование

160

Образование за возрасни

35

Млади

170

 

% на доделени проекти во стратегиски партнерства со економски играчи како организации-учеснички

Високо образование

20

Стручно образование и обука

35

Училишно образование

10

Образование за возрасни

25

Млади

15

 

Број на учесници во КА1 проекти за мобилности

Високо образование со партнерски држави

35

Млади со соседни држави

150

 

% на лица со посебни потреби што учествуваат во КА1 мобилности заради учење (независно дали добиле поддршка за посебни потреби или не):

Високо образование со програмски држави

12

Стручно образование и обука

8

Млади

10

 

Млади

% на млади со помалку можности кои учествуваат во КА 1 проекти на мобилности

40

% на млади со помалку можности кои учествуваат во КА 3 проекти (средби со донесувачи на одлуки)

20

% на доделени проекти на теми поврзани со инклузија на лица со помалку можности во КА 1 мобилности

25

% на доделени проекти на теми поврзани со инклузија на лица со помалку можности во КА 2 проекти

5

% на доделени проекти на теми поврзани со инклузија на лица со помалку можности во КА 3 проекти

30

 

Млади – Европски солидарен корпус

Број на учесници во доделени волонтерски активности (лице+тим)

100

Број на учесници во доделени солидарни проекти

300

Број на организации што стекнале Назив за квалитет за Европскиот солидарен корпус - волонтерство

20

% на учесници со помалку можности во волонтерски активности

30

% на млади со помалку можности во солидарни проекти

80

 

 

 [1] РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 1288/2013 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 11 декември 2013 година за воспоставувањето на „Еразмус+“: програма на Унијата за образование, обука, млади и спорт

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:EN:PDF)

[2]Индикаторот за образование е намалување на раното напуштање на училиштето на помалку од 10% и зголемување на запишувањето во високо образование на барем 40% до 2020 година.

[3] Унијата се темели на вредностите како што се почит за човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владеење на правото и почитување на човековите права, вклучувајќи ги правата на лицата кои им припаѓаат на малцинствата. Овие вредности се заеднички за државите-членки во општество во кое преовладуваат плурализмот, недискриминацијата, толеранцијата, правдата, солидарноста и еднаквоста меѓу жените и мажите.

Назад