ТАС настан: Повик за контакт семинар во Будимпешта, Унгарија

Тема на контакт семинарот: Enhancing capability of teachers and schools in planning and implementing their projects in order to have positive effect on early school leaving.

Цел:

Подобрување на способноста на наставниците и училиштата во планирањето и спроведувањето на нивните проекти со цел да имаат позитивен ефект врз раното напуштање на училиштето

 • Дали сте лидер во училиштето кој се соочува со висока стапка на напуштање во вашето училиште?
 • Дали вашите студенти често изгледаат здодевно и имаат тешкотии да се вклучат во наставата?
 • Дали многу од вашите ученици пропуштаат лекции, или кога тие се појавуваат тие честопати ги малтретираат и се потсмеваат со другите, се запоставуваат себеси или покажуваат недолично однесување?
 • Дали се обидувате да дадете се од себе, но не знаете како да ја смените погрешната училишна клима?
 • Дали работите за образовна невладина организација, мал и среден бизнис или сте од некој државен орган кој е активен за подобрување на состојбата на учениците преку предизвици на социо-економските потекла?
 • Дали се чувствувате мотивирани да добиете европска перспектива за тековните интервентни практики во справувањето со раното напуштање на училиштето, за да можете да ги вклучите во вашата национална / локална практика?
 • Дали сте отворени за размена на практики со други професионалци од областа од цела Европа со потенцијал за заеднички развој на меѓународни проекти?

Ако да, вие сте добредојдени да се придружите на нашиот семинар на тема "Подобрување на способноста на наставниците и училиштата во планирањето и спроведувањето на нивните проекти со цел да имаат позитивен ефект врз раното напуштање на училиштето". Причините за напуштање на училиштето се многукратни, така што решението за проблемот мора да биде специфично. Добро подготвени наставни тимови кои вклучуваат професионалци од различни  области на образованието, а исто така и родителите можат да направат многу за да го намалат раното напуштање на училиштето. Една од целите на планираниот тематски семинар е да ги собере учесниците од секторите за образование и стручно образование, кои имаат тековно одобрен проект или кои се отворени за потенцијална идна меѓународна соработка поврзана со следниот секторски приоритет на Еразмус +: Поддршка на училиштата да се справи со раното напуштање на училиштето (ESL) и недостатоците.

 Друга цел на семинарот е да даде знаење, изградено врз професионална содржина и во врска со целосен животен циклус на проектот, за содржината и методолошкото планирање на проектот. За време на семинарот, ние ќе го користиме наставното учење  како методологија и ќе покажеме како наставниот тим може да дејствува заедно во таков начин на учење, со што учесниците ќе го научат тоа на практичен начин.

 Конечно, целта на TCA е да ги инспирира учесниците да развијат понатамошни Еразмус + проекти базирани на содржината и личните меѓународни контакти добиени на настанот. 

Профил на учесници: * 

Учесници од секторите за образование и стручно образование, кои имаат континуиран грант (КА 101; КА 102; КА 229; КА 201; КА 202) или кои се отворени за потенцијална идна меѓународна соработка, поврзани со следниов приоритет на Еразмус + : Поддршка на училиштата да се справат со раното напуштање на училиштето (ESL) и недостатоците.

 Во случај на проекти KA 101, KA 102 и KA 229, семинарот е насочен посебно кон лидерите на училиштата, раководителите/замениците на раководителите на предучилишните установи, раководителите на работните групи, раководни кадри, наставниците ментори и координаторите на проектот.

Во случај на проекти KA 201 и KA 202, претставниците на образовните невладини организации, малите и средните претпријатија или државните органи се добредојдени да работат на подобрување на ситуацијата на учениците од предизвикувањето на социо-економските потекла.

Специфични цели:

а) размена на искуства меѓу учесниците и мислење од експерти во врска со одржливоста, искористувањето и дисеминацијата;

б) размена на добри практики, алатки, методи и пристапи во активностите за одржливост, искористувањето и дисеминација;

в) изготвување на препораки за идни корисници наЕразмус +за ефикасни начини за искористување и одржување на резултатите.

Контакт семинарот ќе се реализира во Будимпешта, Унгарија од 20 до 22 ноември 2019.

Таргет група:

Еразмус + корисници: Учесници од областа на училишно образование, стручно образование и обука.

Националната Aгенција за европски образовни програми и мобилност има резервирано Две  места.

Трошоци:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

 • Организациски трошоци(сместување,храна)кои најчесто се покриени од  домаќинот или координаторот;
 • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
 • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од  домаќинот за одредени тренинзи и  може да побара надоместок за сместувањето;
 • Учесникот треба да го покрие трошокот за патот од аеродромот од  Будимпешта до местото на настанот.

Рок и начин за аплицирање

*Рокот за аплицирање е продолжен до 11.06.2019 година.

За да аплицирате за горенаведениот контакт семинар пополнетеја следната апликација.  Истите скенирани со печат и потпис пратете ги на следниот tca@na.org.mk со назнака Контакт семинар Унгарија.

Назад