Вработени

Директор
Лидија Димова

тел: 075 402 808

Lidija.dimova@na.org.mk

 

Одделение за внатрешна ревизија:

Марија Катралова Китанов

тел: 076 484 480

marija.k.kitanov@na.org.mk

 

Oдделение за управување со човечки ресурси:

Ана Михајлов

тел:  076 486 858

ana.mitrovska@na.org.mk

 


Сектор за координација и реализација на европските програми и мрежи

 

Раководител на Сектор

М-р Гоце Величковски

тел: 075 402 804

goce.velichovski@na.org.mk

 

Помошник раководител на Сектор за координација и реализација на европските

програми и мрежи

Александар Голев

тел: 075 402 807

aleksandar.golev@na.org.mk

 

Одделение за ИКТ и европски образовни мрежи

 

Александар Гочев

тел: 071 209 124

Aleksandar.gochev@na.org.mk

 

Aнабела Насковска

тел: 076 486 984

anabela.n.petreski@na.org.mk

 

Одделение за еТвининг

 

Мила Протугер Анастасова

тел: 075 402 925

mila.protuger@na.org.mk

 

 

Сектор за индивидуални мобилности од областа на образованието, обука и млади

 

Раководител на Сектор:

Снежана Симоновска

тел: 075 402 806

snezana.simonovska@na.org.mk

 

Одделение за мобилности во високото образование, обука и млади

 

Александар Богојевски

тел: 075 402 923

aleksandar.bogojevski@na.org.mk

 

Елена Тасеска

тел: 076 486 859

elena.tomashevska@na.org.mk

 

Одделение за мобилности од областа на стручно и училишно образование:

 

Мартина Најдоски

тел:  075 402 927

martina.najdoski@na.org.mk

 

Марија Стефковска

тел:  076486 983

marija.stefkovska@na.org.mk

 

Сектор за стратешки партнерства од областа на образованието, обука и млади

 

Одделение за стратешки партнерства од областа на високото образование и образование на возрасни

 

М-р Љупка Ќуркчиева

тел: 075 402 924

ljupka.kjurkchieva@na.org.mk

 

Сандра Кабранов

тел: 076 484 483

sandra.mitevska@na.org.mk

 

Одделение за стратешки партнерства од областа на стручно и училишно образование:  

 

М-р Деспина Србиновска Шандуловска

тел: 076 484 487

despina.srbinovska@na.org.mk

 

Одделение за стратешки партнерства од областа на млади и структурен дијалог:

 

Јовица Митевски

тел: 076 484 482

jovica.mitevski@na.org.mk

 

Дејан Миланов

тел: 076 486 978

dejan.milanov@na.org.mk

 

 

Сектор за финансиски прашања

 

Раководител на Сектор 

М-р Дарко Димитров

тел: 075 402 929

darko.dimitrov@na.org.mk

 

Одделение за сметководство и плаќање

 

Татијана Јовановска

тел: 075 402 801

tatijana.risteska@na.org.mk

 

Ана Павлиду

тел: 075 402 805

ana.pavlidu@na.org.mk

 

Дуда Јонуз

тел: 076 486 982

duda.jonuz@na.org.mk

 

Одделение за буџетска координација:

 

Милена Петрушевска

076 446 824

 

milena.petrusevska@na.org.mk

Ана Костовска

тел: 076 484 476

ana.taseva@na.org.mk

 

Касем Шабани

тел: 075 402 920

 

Одделение за буџетска контрола:

 

Симеон Милковски

тел: 076 486 979

simeon.milkovski@na.org.mk

 

 

Сектор за правни работи

 

Раководител на сектор

М-р Катерина Станкоска

тел: 075 402 803

katerina.stankoska@na.org.mk

 

Одделение за општи и правни работи

 

М-р Јован Несторовски

тел: 076 484 481

jovan.nestorovski@na.org.mk

 

Елица Велковска

 

Зоран Зивосовски

 

Одделение за архивско работење и јавни набавки

 

Аида Пешовска Ѓоргиевска

тел: 075 402 921

aida.peshovska@na.org.mk

 

Емилија Балшиќевска

тел: 076 486 981

Emilija.balshikjevska@na.org.mk

 

Марика Поповска

тел: 075 402 809

marika.popovska@na.org.mk