Национална агенција 
за европски образовни програми и мобилност

Поштенски фах 796
1000 Скопје
Република Северна Македонија

тел: +389 2 3109 045
факс: +389 2 3109 043
е-пошта: info@na.org.mk

 

Назначено лице за прием на лица со хендикеп и со ограничени способности е Ана Михајлов (ana.mitrovska@na.org.mk, 02-3103-737) Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси.