ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на надворешен соработник – проектен асистент

Врз основа на предвидените цели и задачи за имплементација на проектните активности за Европас, Еврогајденс и проектот „ААА“ – Свесни и активни, како и решението бр. 18-858/2 од 03.07.2018 година донесено од Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ), како надлежна институција за имплементација на овие проекти во Република Македонија, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За ангажирање на надворешен соработник – проектен асистент, за административна поддршка и имплементација на работни задачи од проектите Европас, Еврогајденс и „ААА“ – Свесни и активни за период од една година (со можност за продолжување)

 

Мрежата  Европас има за цел да:

 • Да им помогне на граѓаните да ги претстават своите вештини и квалификации ефективно кога бараат работа или обука.
 • Да им помогне на работодавачите да ги разберат вештините и квалификациите на работната сила.
 • Да им помогне на институциите надлежни за образование и обука да ја дефинираат и претстават содржината на курикулумот

Европас портфолиото се состои од пет документи што ги прават вашите вештини и квалификации јасни и лесно разбирливи во Европа.

Мрежата Еврогајденс ја поддржува интернационализацијата на водство и советување. Еврогајденс е европска мрежа на национални ресурси и информативни центри за водство со цел:

 • Промовирање на европска димензија и водство
 • Обезбедување на квалитетни информации за доживотни водство и мобилност за целите на учење

Главна целна група на Еврогајденс се практичарите и креаторите на политики од образованието и вработувањето во сите европски земји. Еврогајденс како мрежа на европско ниво е многу значајна во кариерата. Таа спроведува водство и советување за образовниот и кариерниот развој.

Проектот ААА (“Свесни и активни”) е тригодишен проект кој е поддржан од Европската комисија во контекст на програмата Еразмус +: Иницијативи за политичка иновација – социјална инклузија преку образование, обука и млади и трае до декември 2019.

Во имплементацијата на проектот вклучени се седум национални агенции на Еразмус +: Програма за млади во акција од Австрија, Естонија, Финска, Франција, Италија, Македонија и Словенија. Проектот е наменет за млади лица помеѓу 16 и 30 години. Особено, младите мигранти, бегалците и барателите на азил треба да бидат вклучени во проектот.

 Главните цели на проектот се:

 • Промоција на меѓукултурниот дијалог, респект и бенефити од разновидно општество помеѓу луѓето во Европа;
 • Подобрување/подигнување на нивото на критичкото размислување и медиумска писменост кај младите лица, младинските работници;
 • Поттикнување на активно младинско учество;
 • Подобрување на пристапот до Програмата Еразмус+ и социјалната инклузија преку граѓанско учество на младите бегалци, мигранти и баратели на азил.

 

Идеалниот кандидат/ка:

 • Има стекнато најмалку средно образование;
 • Има најмалку 3 години искуство со европски проекти
 • Има практично искуство во спроведување активности и учествувал/а на национални и меѓународни конференции, семинари и обуки од областа на образование, обука и млади;
 • Активно го познава англискиот јазик, со акцент на стручната терминологија од областа на образование, обука и млади. Познавање на втор странски јазик ќе се смета за предност.

 

Постапка за селекција

Јавниот Повик се објавува на веб страницата на НАЕОПМ. Аплицирањето се врши по електронски пат на следната електронска адреса: info@na.org.mk, најдоцна до: 10.07.2018. Селекцијата ја спроведува Комисија составена од непарен број членови именувани од Директорката на НАЕОПМ. Селекцијата се врши во две фази:

 1. Техничка проверка на доставената документација;
 2. Интервју- сите кандидати/ки кои ги исполнуваат квалитативните критериуми ќе бидат поканети на интервју во НАЕОПМ.

Директорката на НАЕОПМ ја донесува конечна одлука за избор на кандидатот/ката.

 

 

Објавување на резултати

• Резултатот се објавуваа на веб-страницата на НАЕОПМ- http://na.org.mk/ во рок од 10 работни дена по одобрувањето од страна на Директорката на НАЕОПМ.

Договорни услови

По направениот избор, НАЕОПОМ ќе склучи поединечен договор со надворешниот проектен асистент во кој ќе бидат дефинирани задачите и обврските, роковите за нивна реализација, како и финансиската поддршка во зависност од обемот на неговата работа.

Период на активности

Проектниот асистент  ќе биде ангажиран за период од една година, со можност за продолжување на договорот согласно потребите.

Како се аплицира за проектен асистент?

Сите заинтересирани кандидат/ки кои ги исполнуваат претходно наведените критериуми треба да ги достават следните документи:

 1. Кратка биографија во ЕВРОПАС формат (англиска верзија) со детален опис на искуство со работа на европски проекти;
 2. Писмо за мотивација;
 3. Препораки;
 4. Сертификати;
 5.  Потврда за познавање на англиски јазик.

Рок за аплицирање

Заинтересираните можат да ги поднесат горенаведените документи на електронската адреса: info@na.org.mk,  најдоцна до 10.07.2018.

ЈАВЕН КОНКУРС БРОЈ –  01/2017

 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за основање на Национална агенцијаза европски образовни програми и мобилност (Службен весник на РМ бр. 113/07, 24/11, 24/13, 41/14, 145/15 и 55/16), а согласно Одлуката за објавување на јавен конкурс за избор на директор на Национална агенцијаза европски образовни програми и мобилност бр. 01-1042/1 од 23.11.2017 година, Управниот одбор на Национална агенцијаза европски образовни програми и мобилност објавува јавен конкурс за избор на:

– Директор на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

 

I. Кандидатите за директор треба да ги исполнуваат следните услови:

1)     да е државјанин на Република Македонија;

2)     во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3)     да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;

4)     има минимум пет години работно искуство;

5)     поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

 • ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода;
 • ИЕЛТС (IELTS) – најмалку 6 бода;
 • ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) – најмалку ниво Б2 (B2)
 • ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First ) – положен или
 • БУЛАТС (BULATS) – најмалку 60 бода и

6)     има положено психолошки тест и тест за интегритет.

II. Кандидатите за директор потребно е да ја достават следната документација:

 • Кратка биографија (Curriculum Vitae)  – европски образец;
 • Писмо за мотивација;
 • Уверение за државјанство на Република Македонија;
 • Потврда дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • Диплома за завршено образование наведено во точка 3);
 • Документи за доказ на работно искуство;
 • Меѓународно признаен сертификат или уверение за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години наведено во точка 5) и
 • Потврда за положен психолошки тест и тест за интегритет.

III. Рокот за доставување на потребната документација е пет (5) работни дена сметано од денот на објавување на огласот во дневниот печат (не сметајќи го денот на самото објавување), а заклучно со 01.12.2017 година.

IV. Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне. Почетна основна месечна нето плата 53.130,00 денари. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

V. Ненавремените и некомплетни пријави, нема да бидат предмет на разгледување од страна на Управниот одбор на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност. По селекцијата на пријавите, кандидатите кои имаат уредна документација ќе бидат повикани на интервју во просториите на Националната агенција.

VI. Комплетните апликации, кандидатите се должни да ги достават на следната адреса:

Национална агенција за eвропски образовни програми и мобилност
Порта Буњаковец“ бр. А2-1

1000 Скопје

Со назнака: За Управен одбор

На ковертот да се наведе бројот на огласот “Јавен Конкурс Бр. 01/2017”, со напомена: „Не отворај“.

Translate »