fb_img
Големина на фонт
Контраст

Новости

Буџет за Еразмус+ за 2023 година

23.12.2022 09:07:21

Врз основа на Решение за Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2023  година бр. 18-1527/2 од 19.12.2022 година, Националната агенција објавува Буџет за предлог-проекти за 2023 година на програмата Еразмус+

БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 202ГОДИНА*
*изразен во евра

Образование и обука 5,198,582.00
Млади 1,109,186.00
Спорт 40,314.00
ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ 6,348,082.00
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА МЛАДИ СПОРТ
Клучна акција 1 2,841,107.00 476,086.00 40,314.00
Клучна акција 2 1,960,000.00 520,000.00 /
ТЦА Образование и обука 113,769.00 / /
ТЦА Млади / 90,394.00 /
Откриј ја Европа тренинг циклус / 22,706.00 /
КА1 - Мобилност меѓународна димензија H6 283,706,00 /  
Вкупно 5,198,582.00 1,109,186.00 40,314.00


Училишно
образование
КА1 КА2 Вкупно
513,340.00 520,000.00 1,033,340.00
Стручно образование
и обука - ВЕТ
КА1 КА2 Вкупно
723,658.00 520,000.00 1,243,658.00
Високо образование
КА1 КА2 Вкупно
1,482,705.00 400,000.00 1,882,705.00
Образование
за возрасни
КА1 КА2 Вкупно
121,404.00 520,000.00 641,404.00
КА1 - Мобилност меѓународна димензија H6
КА1 КА2 Вкупно
283,706.00 / 283,706.00
Млади
КА1 КА2 Вкупно
476,086.00 520,000.00 996,086.00
Спорт
КА1 КА2 Вкупно
40,314.00 / 40,314.00
Рок: 
23.02.2023
Носители на акредитација Останати корисници
KA1 КА1 - Училишно образование 513,340.00 205,336.00 308,004.00
КА1 - Стручно образование и обука 723,658.00 361,829.00 361,829.00
КА1 - Високо образование 1,482,705.00 1,482,705.00 0.00
КА1 - Образование на возрасни 121,404.00 48,562.00 72,842.00
КА1 Млади - Мобилност 364,304.00 208,174.00 156,130.00
КА1 Млади - Младинско учество 13,833.00 0.00 13,833.00
КА1 Спорт 40,314.00 0.00 40,314.00
Вкупно 3,259,558.00 2,306,606.00 952,952.00
KA1
 
 
КА1 - Мобилност меѓународна димензија H6 Вкупно NDICI - Global Europe IPA III
283,706.00 231,610.00 52,096.00
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Рок: 
22.03.2023
Партнерства за соработка Партнерства од мал обем
KA2 КА2 - Училишно образование 460,000.00 400,000.00 60,000.00
КА2 - Стручно образование и обука 460,000.00 400,000.00 60,000.00
КА2 - Високо образование 400,000.00 400,000.00 0.00
КА2 - Образование на возрасни 460,000.00 400,000.00 60,000.00
КА2 - Млади 260,000.00 200,000.00 60,000.00
Вкупно 2,040,000.00 1,800,000.00 240,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Рок: 
04.10.2023
Носители на акредитација Останати корисници
KA1 КА1 Млади - Мобилност 52,043.00 0 52,043.00
КА1 Млади - Младинско учество 4,611.00 0 4,611.00
Откриј ја Европа – Акција за инклузија 41,295.00 0 41,295.00
Вкупно 97,949.00 0 97,949.00
         

Рок: 
04.10.2023
Партнерства за соработка Партнерства од мал обем
KA2 КА2 - Училишно образование 60,000.00 0.00 60,000.00
КА2 - Стручно образование и обука 60,000.00 0.00 60,000.00
КА2 - Високо образование 0.00 0.00 0.00
КА2 - Образование на возрасни 60,000.00 0.00 60,000.00
КА2 - Млади 260,000.00 200,000.00 60,000.00
Вкупно 440,000.00 200,000.00 240,000.00

*Распределбата е врз основа на Годишната работна програма 2023 за имплементација на Еразмус плус, програма на Унијата за образование, обука, млади и спорт – C(2022) 6002 of 25 August 2022Поврзете се

    czxczcx