fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti

ЕРАЗМУС+, ИНДИВИДУАЛНИ МОБИЛНОСТИ KA1

Активностите поддржани според клучната акција 1 се очекува да донесат позитивни и долготрајни ефекти кај учесниците, како и позитивни ефекти во градењето на политиките на национално ниво. Што се однесува до учениците, студентите, специјализантите, практикантите, возрасните ученици и младите, поддржаните активности за оваа клучна акција потребно е да ги донесат следните резултати:

  • Подобрени перформанси за учење;
  • Зголемена вработливост и подобрени перспективи за кариера;
  • Зголемено чувство за иницијатива и претприемништво;
  • Зголемено само-зајакнување и самодоверба;
  • Подобрени странски јазични и дигитални компетенции;
  • Зголемена интеркултурна свест;
  • Поактивно учество во општеството;
  • Подобра свест за европскиот проект и вредностите на ЕУ;
  • Зголемена мотивација за учество во идно (формално/неформално) образование или обука по мобилност
  • Период на мобилности во странство.

Клучната акција 1 ги содржи следните под-акции:

Kontaktoni

    czxczcx