fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti
  • Барања за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година SHIKO MË SHUMË
  • Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер - Сужбен весник бр. 101 од 22 мај 2019 SHIKO MË SHUMË
  • Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер SHIKO MË SHUMË
  • Образец за барање за пристап до информации од јавен карактер SHIKO MË SHUMË
  • Образец за жалба SHIKO MË SHUMË
  • Брошура: ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАЕШ – Вовед во концептот на слободен пристап до информации од јавен карактер SHIKO MË SHUMË
  • Прописи за слободен пристап до информации од јавен карактер – Линк до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер SHIKO MË SHUMË


Kontaktoni

    czxczcx