fb_img
Font size
Contrast
 • Закон за основање на НАЕОПМ VIEW MORE
 • Закон за основање на НАЕОПМ - неофицијално пречистен текстVIEW MORE
 • Кодекс на административни службенициVIEW MORE
 • Закон за заштита од вознемирување на работно место VIEW MORE
 • Правилник за систематизација на работини веста во Националната агенција за европски образовни програми и мобилностVIEW MORE
 • Стратешки план на НА за 2021-2023VIEW MORE
 • Годишен план за спречување на корупцијата за 2021VIEW MORE
 • Правилник за начинот на користење на службени возила на НАЕОПМ 30.11.2021VIEW MORE
 • Процедура за спречување на неправилности и измами и прием на пријави VIEW MORE
 • Годишен план за процена на ризици од корупција за 2022VIEW MORE
 • Годишен план за процена на ризици од корупција за 2023VIEW MORE
 • Годишен план за процена на ризици од корупција за 2024VIEW MORE


Connect

  czxczcx